Your ProfileProfile
Your PapersPapers
Add Papers
Marked
 
  • No paper is checked off!
Viewed
Shopping CartCart
Register Now
Log In
Atlants.lv
interneta bibliotēka
  • Darba algas, to aprēķināšana, ieturējumu aprēķināšana un ar tām saistīto īpatnību atspoguļošna uzņēmuma grāmatvedībā

     

    Research Papers26 Economics, Accounting

Author:
Evaluation:
Level: College/University
Published: Literature: 5 units
Language: Latvian References: Used
Time period viewed: 2008.g. - 2009.g.    
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  IEVADS    3
  DARBA ALGU APRĒĶINS    4
1.  Darba attiecību reglamentējošie akti un normatīvie akti    4
2.  Darba attiecību uzsākšana un darba samaksas aprēķins    8
2.1.  Darba samaksas aprēķins    11
2.2.  Atvaļinājuma naudas aprēķins    16
2.3.  Slimības nauda    19
3.  Nodokļi no darba samaksas    21
3.1.  Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas    21
3.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis    24
4.  Ieturējumi no darba algas    27
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    29
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA    30
Extract

IEVADS
Viens no galvenajiem grāmatvedības pienākumiem ir darbinieku darba algas aprēķināšana. Darba atalgojums ir būtisks jebkura darbinieka finansiālais faktors, kas lielā mērā ietekmē darba izvēli. Līdz ar to darba algas aprēķināšanai ir nozīmīga loma jebkurā uzņēmumā.
Šī kursa darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma darba algas aprēķinu un ar to saistītos darba algas ieturējumus.
Uzsākot darbu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:
• izpētīt normatīvajos aktos noteikto darba samaksas aprēķina kārtību;
• izpētīt ieturējuma veidus no darba samaksas;
Darba izstrādāšanai izmantotas šādas pētījumu metodes:
• aprakstošā metode;
• analizējošā daļa;
Minētās metodes izvēlētas kā piemērotākās, lai pilnvērtīgi veiktu darba algu aprēķinu, ņemot vērā noteiktos standartus.
Darbā un tā apakšnodaļās aplūkota darba algas aprēķināšanas likme. Lai darba alga tiktu aprēķināta pilnvērtīgi, tika aplūkotas atvaļinājumu naudas un slimības naudas aprēķinu formulas un ar likumā noteiktajiem darba algas aprēķināšanas principiem saistītie faktori. Šajā darbā aplūkots arī pēc bruto algas aprēķināšas veicamais nodokļu ieturējums.
Darbā aplūkots darba algu aprēķins periodā no 2009.gada 01.janvāra līdz 2009.gada 31. augustam. Līdz ar to izvēlētais periods ir optimāli piemērots darba algas aprēķina izpētei.
Darba veikšanai izmantoti gan internetā pieejamie informācijas resursi, gan Darba likums, gan grāmatvedības politika.
Darbā izmantojamie saīsinājumi:
DL - darba likums;
VSAOi – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
IIN- iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Darba algu aprēķins
1. Darba attiecību reglamentējošie akti un normatīvie akti
Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.
Darba likums un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistoši visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata. Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.1

Author's comment
Editor's remarks
Buy this paper cheaper in the pack with other papers!Beneficial!3
in one
Work pack Nr. 1123107
       Show work pack        Download work pack
 
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba algas, to aprēķināšana, ieturējumu aprēķināšana un ar tām saistīto īpatnību atspoguļošna uzņēmuma grāmatvedībā”.

Link to paper:
http://eng.atlants.lv/w/775462

Send

Choose Authorization Method

Email & Password

Forgot your password?

Draugiem.pase Google

Not registered yet?