Author:
Evaluation:
Published: 07.10.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 7 units
References: Not used
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 1.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 2.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 3.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 4.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 5.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 6.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 7.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 8.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 9.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 10.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 11.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 12.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 13.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 14.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 15.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 16.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 17.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 18.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 19.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 20.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 21.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 22.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 23.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 24.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 25.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 26.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 27.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 28.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 29.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 30.
 • Research Papers 'Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā', 31.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
  Darba mērķis    4
1.  Pievienotas vērtības nodoklis    5
1.1.  Nodokļa raksturojums    5
1.2.  Likumā lietoti specifiskie termini    8
2.  Nodokļa maksātāji    11
2.1.  Ar nodokli apliekamas personas un darījumi    11
2.2.  Ar nodokli neapliekamās personas un darījumi    13
3.  Nodokļa likmes    16
3.1.  Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība 8.pants    20
4.  Trīsstūrveida darījumi    24
5.  Pievienitas vērtības nodokļa dinamika Latvijas Republikā    25
  Secinājumi un priekšlikumi    28
  Izmantotas literatūras saraksts    29
Extract

No­dok­ļu sis­tē­ma ra­dās dzi­ļā se­nat­nē, kad pa­rā­dī­jās pirm­ie val­stis­kie vei­do­ju­mi. Pir­mat­nē­jās val­stis ek­sis­tē­ja ap­lau­pot sa­vas kai­miņ­ze­mes, līdz­ko valsts ka­se ti­ka iz­tuk­šo­ta, to vald­nie­ki uz­sā­ka jaun­us ka­rus. Tā ti­ka pa­ver­dzi­nā­tas vā­jā­kās val­stis, no ku­rām ie­ka­sē­ja no­de­vas, ta­ču jeb­ku­ra dar­bī­ba iz­rai­sa pre­tdar­bī­bu. Arī vā­jā­kie val­stis­kie vei­do­ju­mi pa­kā­pe­nis­ki ie­mā­cī­jās aiz­stā­vē­ties – vei­do­jot re­gu­lā­rās ar­mi­jas, ku­ru uz­tu­rē­ša­nai bi­ja ne­pie­cie­ša­mi lī­dzek­ļi un valsts va­ra lū­dza tau­tu tos vākt. Tā­de­jā­di mi­li­tā­rie iz­de­vu­mi ra­dī­ja pir­mos no­dok­ļus, kas bi­ja savs veids kā kon­fis­cēt da­ļu no cil­vē­kiem pie­de­ro­šā tī­rā pro­duk­ta. Pēc tam nau­du sā­ka vākt pil­sē­tās, lai at­tīs­tī­tu sa­bied­ris­kos pa­kal­po­ju­mus, vei­do­jot vie­tē­jos no­dok­ļus. Ja sā­ku­mā no­dok­ļa vāk­ša­nu Ie­dzī­vo­tā­ji uz­ska­tī­ja par lau­pī­ša­nu, tad ta­gad ie­ka­sē­ša­na bi­ja pa­ras­ta pa­rā­dī­ba, jo vald­nie­ki ne­vis pie­pra­sī­ja, bet lū­dza sa­vu ie­dzī­vo­tā­ju at­ļau­ju, kam pre­to­ties, pro­tams, ne­va­rē­ja. To­laik no­dok­ļu mak­sā­ša­nu un ie­ka­sē­ša­nu pār­val­dī­ja spe­ci­āli vald­nie­ka no­rī­ko­tas per­so­nas, un ne­ap­šau­bā­mi arī pa­ši vald­nie­ki.
No­dok­ļi pēc bū­tī­bas ir ob­li­gā­ti mak­sā­ju­mi, ko valsts un mu­ni­ci­pā­lās valsts ie­stā­des, ie­ka­sē no fi­zis­kām un ju­ri­dis­kām per­so­nām li­kum­do­ša­nā no­teik­ta­jā kār­tī­bā, tie ir valsts un vie­tē­jās pār­val­des in­sti­tū­ci­ju bu­dže­ta lī­dzek­ļu vei­do­ša­nas gal­ve­nais avots.
No­dok­ļi ir it kā brīv­prā­tī­gi pie­spie­du kār­tas mak­sā­ju­mi. To for­mu­lē­ju­mi li­ku­mos, ku­ri re­gu­lē at­tie­cī­go no­dok­ļu mak­sā­ša­nas un ie­ka­sē­ša­nas kār­tī­bu, bie­ži vien ir grū­ti iz­skaid­ro­ja­mi un sa­pro­ta­mi, un to pa­rei­zai pie­lie­to­ša­nai ir ne­pie­cie­ša­mi spe­ci­āli cil­vē­ki, kas ie­gu­vu­ši at­tie­cī­gu iz­glī­tī­bu jeb ju­ris­ti.
Lat­vi­jas no­dok­ļu sis­tē­ma sa­stāv no vai­rā­kiem no­dok­ļiem – pie­vie­no­tas vēr­tī­bas no­dok­lis, ak­cī­zes no­dok­lis, mui­tas no­dok­lis u.c., ku­rus at­se­viš­ķi iz­ska­tīt un iz­skaid­rot nav ie­spē­jams, jo vai­rāk vai ma­zāk, bet tie sa­vā star­pā ir sais­tī­ti un li­ku­mā par vie­nu no­dok­li ir at­sau­ces uz ci­tu li­ku­mu.
Ša­jā dar­bā tiek ap­ska­tīts pie­vie­no­tas vēr­tī­bas no­dok­lis ( turp­māk – PVN ) – tiek rak­stu­rots no­dok­lis kā tāds, tā ko­or­di­nē­ša­na, li­ku­mā iz­man­to­tie īpa­šie ter­mi­ni, no­dok­ļa mak­sā­tā­ji, ap­lie­ka­mie un ne­ap­lie­ka­mie da­rī­ju­mi. Ta­ču ne­tiek ap­ska­tīts no­dok­ļa uz­rā­dī­ša­na grā­mat­ve­dī­bā. Dar­bā tiek mek­lē­tas at­bil­des uz jau­tā­ju­miem, kas ir PVN? un kas to mak­sā?, bet ne­tiek ras­ta at­bil­de kā? un kur to pa­rā­da?.…

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/975370

Send

Email has been sent