Evaluation:
Published: 31.10.2014.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
  • Samples 'Līgums par interneta mājaslapas izstrādi', 1.
  • Samples 'Līgums par interneta mājaslapas izstrādi', 2.
  • Samples 'Līgums par interneta mājaslapas izstrādi', 3.
Extract

5. Citi nosacījumi
5.1.Izpildītājs var publicēt Darba rezultātus.
5.2.Ja Izpildītājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam par Darba izpildes neiespējamību, Puses apņemas veikt nepieciešamos grozījumus Līgumā, lai Darbs būtu izpildāms. Gadījumā, ja Puses divdesmit darba dienu nevar vienoties par Līguma grozījumiem, jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu par to paziņojot otrai no Pusēm.
5.3.Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, masu nemieri vai citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks un citi termiņi pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Puses šādā gadījumā nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi laika periodā, kurā norisinās nepārvaramas varas apstākļi.
5.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā četrus mēnešus, jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.

Author's comment
Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Līgums par interneta mājaslapas izstrādi”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/323013

Send

Email has been sent