Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
1,99
You save:
0,32 (16%)
Discounted price*:
1,67
Purchase
Add to Wish List
ID number:306274
Evaluation:
Published: 13.06.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 1 units
References: Used
Time period viewed: 2002.g. - 2004.g.
Extract

1998.g. So­mi­jā pie­ņemts Bbi­li­otē­ku li­kums, ku­rā mi­nēts, ka vi­sās mu­ni­ci­pa­li­tā­tēs (paš­val­dī­bās) ir jā­būt bib­li­otē­kai, bet tur­trā­dā­jo­ša­jam per­so­nā­lam - spe­ci­ālai iz­glī­tī­bai. Val­stī ir 950 pub­lis­kās bib­li­otē­kas un 450 paš­val­dī­bas, tas no­zī­mē, ka kat­rā paš­val­dī­bā ir vis­maz 1 ar tai pie­sais­tī­tām fi­li­ālēm. Bez sta­ci­onā­ra­jām pas­tāv mo­bi­lās bib­li­otē­kas -patiesībā grā­ma­tu au­to­bu­si. Kop­skai­tā ir vai­rāk ne­kā 200 bib­li­obu­su - ļo­ti liels skaits, ja mē­ro­gu ņem pa­sau­les kon­tek­stā. Grā­ma­tu au­to­bu­siem ir se­viš­ķi lie­la no­zī­me, ap­kal­po­jot te­ri­to­ri­jas, ku­rās mazs ie­dzī­vo­tā­ju skaits un at­tā­lu­mi no bib­li­otē­kas ie­vē­ro­ja­mi. Tā­tad in­for­mā­ci­ja un kul­tū­ra tiek pie­ves­ta pie kat­rām nam­dur­vīm. Grā­ma­tu iz­snie­gums So­mi­jas bib­li­otē­kās ir augst­ākais Zie­meļ­val­stīs - 90 uz 1 ie­dzī­vo­tā­ju. Ta­ču val­stī ko­pu­mā tas ir 99 mil­jo­ni grā­ma­tu. Vi­sās So­mi­jas bib­li­otē­kas iz­man­to in­for­mā­ci­jas teh­no­lo­ģi­jas, 60 - 70% ir pie­ejams in­ter­nets, kas vi­siem lie­to­tā­jiem tur ir par brī­vu. Par bib­li­otē­kas pa­kal­po­ju­miem jā­mak­sā vien, ja grā­ma­ta ne­tiek at­nes­ta at­pa­kaļ no­teik­ta­jā ter­mi­ņā vai ir vēl­me re­zer­vēt kā­du, ku­ras to­brīd nav uz vie­tas. Pa­ši bib­li­ote­kā­ri ap­gal­vo - ja cil­vēks ie­vē­ro bib­li­otē­kas no­tei­ku­mus, tad pie­eja in­for­mā­ci­jai ir bez­mak­sas. Gal­ve­nais mēr­ķis ir ra­dīt neie­ro­be­žo­tu pie­eju kul­tū­ras un in­for­mā­ci­jas avo­tiem, bib­li­otē­ku pa­kal­po­ju­mi do­mā­ti, lai cil­vē­ki bau­dī­tu dzī­vi. Tas no­zī­mē arī iz­man­tot bib­li­otē­kās eso­šos mu­ze­jus, vei­ka­lus, ka­fej­nī­cas, ap­mek­lēt iz­stā­des, pie­da­lī­ties da­žā­dos spor­ta un kul­tū­ras pa­sā­ku­mos, iz­glī­to­ties vai vien­kār­ši sa­tik­ties ar drau­giem. Na­ci­onā­lai, zi­nāt­nis­ka­jām un pub­lis­ka­jām bib­li­otē­kām kat­rai ir sa­vi uz­de­vu­mi, to­mēr ne­pār­trauk­ti no­tiek to sa­dar­bī­bas pro­cess. So­mi­jas ļau­dis le­po­jas ar sa­vām, tē­lai­ni ru­nā­jot, in­for­mā­ci­jas pi­līm, jo bib­li­otē­ka vi­ņu sa­bied­rī­bā ie­ņem īpa­šu lo­mu.
Ne­liels ie­skats da­žās no ap­mek­lē­ta­jām.…

Author's comment
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Bibliotēku sistēma Somijā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/306274

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register