Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
0,99
You save:
0,14 (14%)
Discounted price*:
0,85
Purchase
Add to Wish List
ID number:957794
Author:
Evaluation:
Published: 25.10.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 9 units
References: Not used
Extract

Dar­ba al­ga ir dar­ba­spē­ka vēr­tī­bas ce­na vai cil­vē­ka pie­dā­vā­to pa­kal­po­ju­mu ce­na. Dar­ba al­gas lik­mju at­šķi­rī­bas ro­das tā­pēc, ka da­žā­di dar­ba vei­di pra­sa da­žā­du kva­li­fi­kā­ci­ju, iz­glī­tī­bas lī­me­ni, at­bil­dī­bu, pie­re­dzi un ris­ka pa­kā­pi.
Darba likums, uzsverot dzimumu līdztiesības principa aktualitāti, nosaka darba devēja pienākumu noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu.
Dar­ba al­ga ir at­ka­rī­ga arī no eko­no­mis­kā stā­vok­ļa. Eko­no­mi­kas uz­plau­ku­ma lai­kā pa­lie­li­nās pie­pra­sī­jums pēc dar­ba­spē­ka un, lai ap­mie­ri­nā­tu pie­augo­šo pie­pra­sī­ju­mu, al­gas pie­aug, tur­pre­tī, ja ir eko­no­mi­kas le­jup­slī­de, tad al­gas sa­ma­zi­nā­sies.
Dar­ba al­ga pēc ap­rē­ķi­na pa­ņē­mie­na tiek ie­da­lī­ta di­vos vei­dos:
1)dar­ba al­ga, kas tiek ap­rē­ķi­nā­ta dar­bi­nie­kam sa­ska­ņā ar dar­ba lī­gu­mu par no­strā­dā­ta lai­ka (die­nu, stun­du) il­gu­mu kon­krē­ta­jā ap­rē­ķi­na pe­ri­oda. Sa­ska­ņā ar Dar­ba li­ku­ma 61.pan­tu, dar­ba al­ga ne­drīkst būt zem­āka par val­stī no­teik­to mi­ni­mu­mu pie dar­ba lai­ka nor­mā­la il­gu­ma.
2)dar­ba al­ga, kas dar­bi­nie­kam ap­rē­ķi­nā­ta par ne­no­strā­dā­to lai­ku. Mū­su tie­sis­kās sis­tē­mas īpat­nī­ba ir tas fakts, ka dar­ba al­gai par no­strā­dā­to lai­ku pie­mīt sa­vas na­ci­onā­las īpat­nī­bas – tā ir ne ti­kai mā­cī­bu at­va­ļi­nā­ju­mu un kār­tē­jo at­va­ļi­nā­ju­mu ap­mak­sa, ga­ran­ti­jas rak­stu­ra iz­mak­su sa­mak­sa, bet arī darba ne­spē­jas die­nu ap­mak­sa sa­ska­ņā ar dar­ba ne­spē­jas la­pu B. Jo dar­bi­nieks un dar­ba de­vējs no­mak­sā no­dok­ļus no šīs sum­mas, ie­skai­ta par sli­mī­bas la­pām ap­rē­ķi­nā­to mak­sā­ju­mu sum­mu un ob­li­gā­tās so­ci­ālās ap­dro­ši­nā­ša­nas mak­sā­ju­mus sa­ra­žo­tās pro­duk­ci­jas vai iz­pil­dī­to dar­bu paš­iz­mak­sā.
Pie­mak­sas, kas no­teik­tas ar nor­ma­tī­viem ak­tiem, ko­lek­tī­vo dar­ba lī­gu­mu vai dar­ba lī­gu­mu ir nau­das sum­mas, ku­ras tiek iz­mak­sā­tas dar­bi­nie­kiem virs ta­ri­fa lik­mēm un ama­ta al­gām, ņe­mot vē­rā dar­ba in­ten­si­tā­ti un ap­stāk­ļus, kā arī iz­mak­sas vi­dē­jās iz­peļ­ņas vei­dā par fak­tis­ki ne­no­strā­dā­to lai­ku.
Past­āv se­ko­jo­ši pie­mak­su vei­di:
1)kom­pen­sā­ci­jas pie­mak­sas- par pa­pil­du dar­bu (65.pants), par dar­bu īpa­šos ap­stāk­ļos (66.pants), par virs­stun­du dar­bu, dar­ba ne­dē­ļas iz­eja­mās die­nās vai svēt­ku die­nā.
2)ga­ran­tē­tās pie­mak­sas- vi­dē­jās iz­peļ­ņas iz­mak­sa ga­dī­ju­mos, kad dar­bi­nieks ne­pil­da dar­bu at­tais­no­jo­šu ie­mes­lu dēļ (73.pants), dīk­stā­ves ga­dī­ju­mā (74.pants) …

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −4,66 €
Work pack Nr. 1206560
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Darba algas noteicošie faktori un darba algas dinamika Latvijā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/957794

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register