Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

DiscountGreat deal: today with a discount!

Regular price:
4,49
You save:
0,85 (19%)
Discounted price*:
3,64
Purchase
Add to Wish List
ID number:811506
Author:
Evaluation:
Published: 02.12.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 14 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
  Metožu būtība    4
  Audzināšanas metodes    5
  Mācību metodes /biežāk lietotās/    10
  Piemērotākās mācību metodes izvēles nosacījumi    14
  Idejas 7 uztveres kanālu aktivizēšanai nodarbībās    15
  Interaktīvo un tradicionālo metožu salīdzinājums    18
  Izmantotā literatūra    20
Extract

Vārds metode ir cēlies no grieķu vārda methodos un nozīmē “ceļš, pa kuru iet”.
Metode ir mērķtiecīgi izraudzītu un sistemātiski sakārtotu darba paņēmienu kopums, kuru izmanto kādas noteiktas mācību vielas mācīšanai un apguvei (D. Laiveniece, 1998).
Me­to­de – da­bas un sa­bied­ris­kās dzī­ves pa­rā­dī­bu iz­zi­nā­ša­nas un pē­tī­ša­nas pa­ņē­mie­nu ko­pums kā ap­zi­nā­tu spē­cī­gu dar­bī­bu kom­plekss, ko iz­man­to kā dar­bī­bas prin­ci­pu kā­da dar­ba, uz­de­vu­mu ri­si­nā­ša­nā, pē­tī­ju­mos u. tml., lai sa­snieg­tu iz­vir­zī­ta­jam mēr­ķim at­bil­sto­šus re­zul­tā­tus. Me­to­des vei­di un to iz­ vē­le at­ka­rī­ga no ob­jek­ta un ar to sais­tī­ta­jiem dar­bī­bas mēr­ķiem. [8,102]
Mācību metode ir skolotāja un skolēna savstarpēji saistītu darba paņēmienu sistēma, kas vērsta uz izglītošanos, audzināšanas un attīstības uzdevumu risināšanu mācību procesā. Tās nodrošina skolēnu izziņas aktivitāti un patstāvību, modina interesi par mācību saturu.
Mācību (mācīšanas un mācīšanās) procesā jāpielieto metodes, kas attīsta prasmi mācīties un radoši izmantot apgūtās zināšanas.
Tā kā sākumskolā pedagoģiskais process nav atdalāms no audzināšanas procesa, tad tieši tāpat mācību metodes nav atdalāmas no audzināšanas metodēm.
Au­dzi­nā­ša­nas me­to­des da­žā­du laik­me­tu un da­žā­du pa­audžu pe­da­go­gi ir ap­lū­ko­ju­ši da­žā­di.
V. Zel­me­ņa ska­tī­ju­mā audzi­nā­ša­nas me­to­des da­lās:
no­dar­bī­bu or­ga­ni­zē­ša­na,
ope­ra­tī­vā va­dī­ša­na,
re­gu­lā­ci­jas me­to­des.
Līdz­īgu ska­tī­ju­mu audzi­nā­ša­nas me­to­žu kla­si­fi­kā­ci­jā pauž arī L. Žu­kovs:
pār­lie­ci­nā­ša­nas me­to­des,
dar­bī­bas or­ga­ni­zē­ša­nas me­to­des,
sko­lē­nu dar­bī­bas sti­mu­lē­ša­nas un ko­ri­ģē­ša­nas me­to­des.…

Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register