Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
5,49
You save:
0,82 (15%)
Discounted price*:
4,67
Purchase
Add to Wish List
ID number:975370
Author:
Evaluation:
Published: 07.10.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 7 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
  Darba mērķis    4
1.  Pievienotas vērtības nodoklis    5
1.1.  Nodokļa raksturojums    5
1.2.  Likumā lietoti specifiskie termini    8
2.  Nodokļa maksātāji    11
2.1.  Ar nodokli apliekamas personas un darījumi    11
2.2.  Ar nodokli neapliekamās personas un darījumi    13
3.  Nodokļa likmes    16
3.1.  Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība 8.pants    20
4.  Trīsstūrveida darījumi    24
5.  Pievienitas vērtības nodokļa dinamika Latvijas Republikā    25
  Secinājumi un priekšlikumi    28
  Izmantotas literatūras saraksts    29
Extract

No­dok­ļu sis­tē­ma ra­dās dzi­ļā se­nat­nē, kad pa­rā­dī­jās pirm­ie val­stis­kie vei­do­ju­mi. Pir­mat­nē­jās val­stis ek­sis­tē­ja ap­lau­pot sa­vas kai­miņ­ze­mes, līdz­ko valsts ka­se ti­ka iz­tuk­šo­ta, to vald­nie­ki uz­sā­ka jaun­us ka­rus. Tā ti­ka pa­ver­dzi­nā­tas vā­jā­kās val­stis, no ku­rām ie­ka­sē­ja no­de­vas, ta­ču jeb­ku­ra dar­bī­ba iz­rai­sa pre­tdar­bī­bu. Arī vā­jā­kie val­stis­kie vei­do­ju­mi pa­kā­pe­nis­ki ie­mā­cī­jās aiz­stā­vē­ties – vei­do­jot re­gu­lā­rās ar­mi­jas, ku­ru uz­tu­rē­ša­nai bi­ja ne­pie­cie­ša­mi lī­dzek­ļi un valsts va­ra lū­dza tau­tu tos vākt. Tā­de­jā­di mi­li­tā­rie iz­de­vu­mi ra­dī­ja pir­mos no­dok­ļus, kas bi­ja savs veids kā kon­fis­cēt da­ļu no cil­vē­kiem pie­de­ro­šā tī­rā pro­duk­ta. Pēc tam nau­du sā­ka vākt pil­sē­tās, lai at­tīs­tī­tu sa­bied­ris­kos pa­kal­po­ju­mus, vei­do­jot vie­tē­jos no­dok­ļus. Ja sā­ku­mā no­dok­ļa vāk­ša­nu Ie­dzī­vo­tā­ji uz­ska­tī­ja par lau­pī­ša­nu, tad ta­gad ie­ka­sē­ša­na bi­ja pa­ras­ta pa­rā­dī­ba, jo vald­nie­ki ne­vis pie­pra­sī­ja, bet lū­dza sa­vu ie­dzī­vo­tā­ju at­ļau­ju, kam pre­to­ties, pro­tams, ne­va­rē­ja. To­laik no­dok­ļu mak­sā­ša­nu un ie­ka­sē­ša­nu pār­val­dī­ja spe­ci­āli vald­nie­ka no­rī­ko­tas per­so­nas, un ne­ap­šau­bā­mi arī pa­ši vald­nie­ki.
No­dok­ļi pēc bū­tī­bas ir ob­li­gā­ti mak­sā­ju­mi, ko valsts un mu­ni­ci­pā­lās valsts ie­stā­des, ie­ka­sē no fi­zis­kām un ju­ri­dis­kām per­so­nām li­kum­do­ša­nā no­teik­ta­jā kār­tī­bā, tie ir valsts un vie­tē­jās pār­val­des in­sti­tū­ci­ju bu­dže­ta lī­dzek­ļu vei­do­ša­nas gal­ve­nais avots.
No­dok­ļi ir it kā brīv­prā­tī­gi pie­spie­du kār­tas mak­sā­ju­mi. To for­mu­lē­ju­mi li­ku­mos, ku­ri re­gu­lē at­tie­cī­go no­dok­ļu mak­sā­ša­nas un ie­ka­sē­ša­nas kār­tī­bu, bie­ži vien ir grū­ti iz­skaid­ro­ja­mi un sa­pro­ta­mi, un to pa­rei­zai pie­lie­to­ša­nai ir ne­pie­cie­ša­mi spe­ci­āli cil­vē­ki, kas ie­gu­vu­ši at­tie­cī­gu iz­glī­tī­bu jeb ju­ris­ti.
Lat­vi­jas no­dok­ļu sis­tē­ma sa­stāv no vai­rā­kiem no­dok­ļiem – pie­vie­no­tas vēr­tī­bas no­dok­lis, ak­cī­zes no­dok­lis, mui­tas no­dok­lis u.c., ku­rus at­se­viš­ķi iz­ska­tīt un iz­skaid­rot nav ie­spē­jams, jo vai­rāk vai ma­zāk, bet tie sa­vā star­pā ir sais­tī­ti un li­ku­mā par vie­nu no­dok­li ir at­sau­ces uz ci­tu li­ku­mu.
Ša­jā dar­bā tiek ap­ska­tīts pie­vie­no­tas vēr­tī­bas no­dok­lis ( turp­māk – PVN ) – tiek rak­stu­rots no­dok­lis kā tāds, tā ko­or­di­nē­ša­na, li­ku­mā iz­man­to­tie īpa­šie ter­mi­ni, no­dok­ļa mak­sā­tā­ji, ap­lie­ka­mie un ne­ap­lie­ka­mie da­rī­ju­mi. Ta­ču ne­tiek ap­ska­tīts no­dok­ļa uz­rā­dī­ša­na grā­mat­ve­dī­bā. Dar­bā tiek mek­lē­tas at­bil­des uz jau­tā­ju­miem, kas ir PVN? un kas to mak­sā?, bet ne­tiek ras­ta at­bil­de kā? un kur to pa­rā­da?.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −7,45 €
Work pack Nr. 1206326
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Pievienotas vērtības nodokļa loma nodokļu sistēmā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/975370

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register