Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
  • Uzņēmējdarbības attīstība Latgales novadā: situācijas analīze un novērtējums

     Evaluated!

    Research Papers26 Economics

Great deal: today with a discount!

Regular price:
5,49
You save:
0,71 (13%)
Discounted price*:
4,78
Purchase
Add to Wish List
ID number:849495
Evaluation:
Published: 13.10.2004.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 18 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Uzņēmējdarbības vides analīze Latgales reģionā    4
1.1  Iekšējas vides analīze    5
1.2  Ārējas vides analīze    7
2.  Uzņēmējdarbības attīstība Latgales reģionā pa nozarēm    9
2.1.  Rūpniecība    12.
2.2.  Lauksaimniecība    14
2.3.  Būvniecība    15
2.4.  Tūrisms    16
2.5.  Tirdzniecība un pakalpojumi    17
3.  Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas iespējas un problēmas    17
3.1.  Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona    17
3.1.1.  RSEZ stratēģiskais izvietojums    17
3.1.2.  RSEZ uzņēmumu tiesības un priekšrocības    18
3.1.3.  RSEZ tagad esoša situācija un perspektīvas    19
3.2.  Eiropas strukturālie fondi    21
3.3.  Valsts atbalsta iespējas un formas    24
  Secinājumi un priekšlikumi    26
  Izmantotas literatūras un avotu saraksts    29
Extract

Vis­pā­rē­jo eko­no­mis­ko si­tu­āci­ju Lat­ga­lē rak­stu­ro tā pa­ti ten­den­ce, kas ir vi­sā val­stī gan at­tie­cī­bā uz eko­no­mis­ko aug­šup­eju, gan krī­zi. To­mēr eko­no­mis­kā si­tu­āci­ja Lat­ga­lē ar tai pie­mī­to­šo po­zi­tī­vo at­tīs­tī­bas ten­den­ci ir slik­tā­ka ne­kā Lat­vi­jā vi­dē­ji. Lat­ga­le ir re­ģi­ons ar ze­mu eko­no­mis­ko ak­ti­vi­tā­tes lī­me­ni, bet ar no­zī­mī­gu at­tīs­tī­bas po­ten­ci­ālu. Tā turp­mā­kai at­tīs­tī­bai ir ļo­ti sva­rī­ga lab­vē­lī­gas uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­des ra­dī­ša­na.
Uzņē­mumu skaits Lat­galē un Lat­vi­jā pieaug, lai gan Lat­galē reģ­is­trēto uzņē­mumu skaits uz 1000 iedzīv­o­tā­jiem ir ti­kai 51 % no Lat­vijas rā­dī­tāja.
Pro­duk­ci­jas kvali­tāte un kvalitātes sistēmas uzlabojums ir ārk­ār­tīgi svarīgi Lat­gales uzņē­mē­jdar­bī­bas at­tīstī­bai, it se­viš­ķi ņemot vērā tā ciešo saistību ar va­jadzību at­tīs­tīt jaunus pro­duk­tus rie­tumu tir­gum.
In­ves­tī­ciju ap­joms Lat­vijā, kā arī Lat­galē palieli­nās, lai arī šis proc­ess Lat­galē norit salīdz­i­noši lē­nāk. Līdzīgi vis­pārē­jai situā­ci­jai Lat­vijā arī Lat­galē biznesa aso­ciā­ciju efek­tivi­tāte ir ļoti zema. Lat­vijā ir reģ­is­trē­tas vairākas biznesa aso­ciā­ci­jas un ti­kai dažām no tām ir sa­vas nodaļas Lat­galē. Re­ģionā ir arī ci­tas in­sti­tūci­jas, kas veicina biznesa at­tīstību Lat­galē – uni­ver­si­tātes un pro­fe­sionā­lās izglītī­bas in­sti­tūci­jas, lauk­saimniecī­bas kon­sul­tāciju bi­roji, Re­ģionāl­ais fonds u.c.
Lie­lākā daļa prob­lēmu, kas sais­tī­tas ar biznesa vidi, ir tā­das prob­lē­mas, ko var atris­i­nāt valsts līmenī, piemēram, lab­vēlī­gas vides radīšana in­ves­toru pi­e­saistei, vietējā tir­gus aizsardzība, skaidri for­mu­lē­tas pro­ce­dū­ras, korup­cija utt. Gan na­cionālajā, gan re­ģionālajā līmenī tiek izstrā­dātas eko­no­miskās at­tīstī­bas stratē­ģi­jas saistībā ar ES pra­sī­bām.
Studiju darba mērķis: izpētīt uzņēmējdarbības attīstības tendences Latgales reģionā.
Studiju darba uzdevumi:
izanalizēt uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā
apskatīt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē pa nozarēm
izvērtēt uzņēmējdarbības attīstības problēmas un attīstības iespējas
izstrādāt secinājumus un priekšlikumus
Pētīšanas periods: laika periods no 1996. g. – 2004.g.
Pētīšanas metodes: ekonomiskas literatūras analīze, statistikas datu analīze, interneta pielietošana.
Vis­pā­rē­jo eko­no­mis­ko si­tu­āci­ju Lat­ga­lē rak­stu­ro tā pa­ti ten­den­ce, kas ir vi­sā val­stī gan at­tie­cī­bā uz eko­no­mis­ko aug­šup­eju, gan krī­zi. To­mēr eko­no­mis­kā si­tu­āci­ja Lat­ga­lē ar tai pie­mī­to­šo po­zi­tī­vo at­tīs­tī­bas ten­den­ci ir slik­tā­ka ne­kā Lat­vi­jā vi­dē­ji. Lat­ga­le ir re­ģi­ons ar ze­mu eko­no­mis­ko ak­ti­vi­tā­tes lī­me­ni, bet ar no­zī­mī­gu at­tīs­tī­bas po­ten­ci­ālu. Tā turp­mā­kai at­tīs­tī­bai ir ļo­ti sva­rī­ga lab­vē­lī­gas uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­des ra­dī­ša­na.
Katra uzņēmuma darbību ietekmē vide, kurā tas darbojas. Vide nekad nav stabila. Katram uzņēmumam gan jāpazīst sava apkārtējā vide un tās izmaiņu raksturs, gan jāprot reaģēt uz šīm izmaiņām — neveiksmes, spējot pielāgoties videi, var kļūt par uzņēmējdarbības veiksmēm.
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no galvenajiem valsts uzdevumiem.Uzņēmējdarbības ārējai videi ir jābūt tādai, lai tā veicinātu, nevis bremzētu uzņēmējdarbības attīstību. Tās sakārtošana Latvijā un arī Latgalē ir kompleksas un ilglaicīgas valsts ekonomiskās politikas uzdevums. Valstij ir jānodrošina visiem tirgus dalībniekiem vienādi pastāvēšanas un attīstības apstākļi.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −5,61 €
Work pack Nr. 1118213
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Uzņēmējdarbības attīstība Latgales novadā: situācijas analīze un novērtējums”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/849495

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register