Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
5,49
You save:
0,66 (12%)
Discounted price*:
4,83
Purchase
Add to Wish List
ID number:340401
Evaluation:
Published: 26.03.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 14 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    3
1.  Veselības aprūpes finansēšanas koncepcija    5
2.  Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība    8
3.  Veselības aprūpes sistēmas finansēšanas pašreizēja situācija Latvijā    11
4.  Veselības aprūpes pamatrādītāji Latvijā    15
5.  Veselības aprūpes finansēšanas avoti un līdzekļu izlietojums    18
6.  Valsts garantētās veselības aprūpes finansējums un veselības aprūpes sistēmas reforma Latvijā    25
  Secinājumi un priekšlikumi    29
  Izmantotā literatūra    31
  Pielikumi    32
Extract

Sabiedrības veselība ir viens no svarīgākiem valsti raksturojošiem lielumiem, kuras darbība ir atkarība no daudzu faktoru savstarpējās mijiedarbības. Ve­se­lī­bas ap­rū­pes sis­tē­mu vei­do ve­se­lī­bas ap­rū­pes in­sti­tū­ci­jas, kas sniedz ve­se­lī­bas ap­rū­pes pa­kal­po­ju­mu un valsts pār­val­des in­sti­tū­ci­jas, kas plā­no, ko­or­di­nē un uz­rau­ga ve­se­lī­bas ap­rū­pes pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ja dar­bī­bu, kā arī ad­mi­nis­trē ve­se­lī­bas ap­rū­pei ie­da­lī­tos valsts bu­dže­ta lī­dzek­ļus nor­ma­tī­vos ak­tos no­teik­ta­jā kār­tī­bā. Ve­se­lī­bas ap­rū­pes sis­tē­ma Lat­vi­jā bal­stās uz re­zi­den­ces prin­ci­pu.Ve­se­lī­bas ap­rū­pes pa­kal­po­ju­mus sniedz gan valsts, gan paš­val­dī­bas, gan pri­vā­tās ārst­nie­cī­bas ie­stā­des.Sa­ņemt valsts ap­mak­sā­tos ve­se­lī­bas ap­rū­pes pa­kal­po­ju­mus ir ie­spē­jams ti­kai ārst­nie­cī­bas ie­stā­dēs (ne­at­ka­rī­gi no īpa­šu­ma for­mas), ku­ri ir no­slē­gu­ši lī­gu­mu ar sli­mo­ka­si.
Ir izvēlēts temats „Veselības aprūpes finansēšanas analīze Latvijā”, jo ir ļoti daudz neskaidrību šai jomā, kā arī nav vienota likuma, tikai vairākkārtēji grozīti Ministru Kabineta noteikumi. Veselības aprūpes budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai sabiedrības veselības jomā ar finansiālām metodēm, tādēļ atbilstoši finansiālie resursi ir svarīgs sabiedrības veselības institūciju darbības priekšnoteikums Ve­se­lī­bas ap­rū­pi fi­nan­sē no valsts bu­dže­ta sa­ska­ņā ar li­ku­mu “Par valsts bu­dže­tu”. Tai tie paredzēts fi­nan­sē­jums no pa­mat­bu­dže­ta Ve­se­lī­bas mi­nis­tri­jas bu­dže­tā.
Valsts politiku veselības aprūpes finanšu līdzekļu administrēšanas un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā īsteno Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra; tā pārvalda vairāk kā 95% kopējā veselības aprūpes budžeta līdzekļu.
Veselības ministrija pārrauga valsts budžeta veselības aprūpes nozarē izlietojumu, kā arī ik gadus gatavo pieprasījumu Saeimai par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem noteikto funkciju realizēšanai. 2007.gada valsts budžeta projektā viena no galvenajām prioritātēm ir izveidot funkcionējošu veselības aprūpes sistēmu.
Līdz ar to, šī darba mērķis ir izpētīt esošo veselības aprūpes finansešanas sistēmu Latvijā un to novērtēt.
Kursa darba mērķa sasniegšanai, izvirzīti šādi uzdevumi:
1.Izpētīt aprūpes koncepciju un pakalpojumu pieejamību
2.Novērtēt pašreizējo veselības aprūpes sistēmas finansēšanas situāciju
3.Izpētīt veselības aprūpes pamatrādītājus
4.Izvērtēt valsts garantētās veselības aprūpes finansējumu un veselības aprūpes sistēmas reformu Latvijā.
Pētījuma periods ir no 1999.-2007.gadam.
Izstrādājot kursa darbu, tika izmantoti dažādi datu avoti: gan statistikas dati, gan pētījumu rezultāti, kā arī citi informācijas avoti. Netiešie dati par sabiedrības veselības sistēmu tika iegūti arī no politikas plānošanas dokumentiem, kuros ir analizēta situācija sabiedrības veselības jomā. Lai gan informācijas pieejamība ir ierobežota, ieskats sabiedrības veselības jomas finansēšanā ir gūts.
Darba temats tika sašaurināts nepieminot tajā Masterplāna ieviešanu, jo šī tēma ir diezgan plaša, bet lapaspušu skaits kursa darbā ir ierobežots.
Veselības aprūpes finansēšanas koncepcijas mērķis ir apskatīt iespējamos finansēšanas avotus un ieņēmumu veidus, kas varētu nodrošināt pietiekamus līdzekļus veselības aprūpes sistēmai Latvijā. Veselības aprūpes finansu sadalījums un to administrēšana ir atkarīga no tā, kādi ir finansēšanas avoti un kāds ir finansēšanas veids. Veselības aprūpes finansu sadales optimizācija, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu apjoms ir apskatīti Labklājības minsitrijas Veselības aprūpes pamatnostādnēs un koncepcijā par normatīvo aktu sistēmu veselības aizsardzības jomā. Valdības atbalstītais finansēšanas modelis tiks iestrādāts likumā par Veselības aprūpes finansēšanu, definējot sadaļu par ieņēmumiem. Stabilas un pārskatāmas veselības aprūpes finansēšanas sistēmas esamība valstī ir viens no elementiem, kam jānodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam. Ar veselības aprūpes finansēšanu valsts īsteno Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā noteikto, proti, aizsargā cilvēka veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.…

Author's comment
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Veselības aprūpes finansēšanas analīze Latvijā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/340401

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register