Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
14,20 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:389661
 
Author:
Evaluation:
Published: 18.10.2005.
Language: English
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Extract

LLOYD'S

Notes.

1. Insert name of person signing on behalf of Owners of property to be salved. The Master should sign wherever possible.

2. The Contractor's name should always be inserted in the line 3 and whenever the Agreement is signed by the Master of the Salving vessel or other person on behalf of the Contractor, the name of the Master or other person must also be inserted in line 3 before the words "for and on behalf of". The words "for and on behalf of" should be deleted where a Contractor signs personally.

STANDARD FORM OF SALVAGE AGREEMENT

(APPROVED AND PUBLISHED BY THE COMMITTEE OF LLOYD'S)
"NO CURE - NO PAY"
On board the _________________

Dated _______ 19 __

It is hereby agreed between Captain _________________ for and on behalf of the Owners of the ______________, her cargo, freight, bunkers and stores and ___________________ for and on behalf of __________________, (hereinafter called the Contractor): ________________________________________.

1.(a) The Contractor agrees to use his best endeavors to salve the ________________ and/or her cargo, freight, bunkers and stores and take them to _____________ or other place to be hereafter agreed or if no place is named or agreed to any place of safety. The Contractor further agrees to use his best endeavors to prevent the escape of oil from the vessel while performing the services of salving the subject vessel and/or her cargo, bunkers and stores. The services shall be rendered and accepted as salvage services upon the principle of "no cure - no pay" except that where the property being salved is a tanker laden or partly laden with a cargo of oil and without negligence on the part of the Contractor and/or his Servants and/or Agents (1) the services are not successful or (2) are only partially successful or (3) the Contractor is prevented from completing the services the Contractor shall nevertheless be awarded solely against the Owners of such tanker his reasonable incurred expenses and an increment not exceeding 15% of such expenses but only if and to the extent that such expenses together with the increment are greater than any amount otherwise recoverable under this Agreement. Within the meaning of the said exception to the principle of "no cure - no pay" expenses shall in addition to actual out of pocket expenses include a fair rate for all tugs craft personnel and other equipment used by Contractor in the services and oil shall mean crude oil, heavy diesel oil and lubricating oil.
Uzziņa

Tagad desmitiem Latvijas uzņēmēju ir kuģu īpašnieki. Lielu un mazu kuģu. Dažādiem uzdevumiem. Tie ir transportkuģi, refrižeratorkuģi, zvejas kuģi, tankkuģi un citi kuģi.
Ekspluatācijas laikā kuģi ir pakļauti dažādiem riskiem (ugunsgrēks, sadursme ar citu kuģi, uzskriešana uz sēkļa, sānsvere, piestājot ostā, u.c.).
Saskaņā ar Starptautisko jūras tiesību prasībām jebkuram kuģim, kas uztvēris cita kuģa briesmu signālu, jābrauc tam sniegt palīdzību. Piebildīsim, ka saskaņā ar Starptautisko jūras tiesību normām nav starpības starp jēdzieniem "palīdzības sniegšana" un "glābšana".
Pirms glābšanas operācijas un pēc tās beigām glābējkuģis noformē ar nelaimē nokļuvušo kuģi attiecīgos dokumentus, kas aizsargā pušu mantiskās intereses.
Piedāvājam lasītāju uzmanībai plaši izplatīto līgumu par glābšanu uz jūras, kuru izstrādājusi pazīstamā Anglijas apdrošināšanas sabiedrība "Lloyd"(Neoficiāls tulkojums)

VIENOŠANĀS PAR GLĀBŠANU LLOYD STANDARTFORMA1 (LLOYD KOMITEJAS APSTIPRINĀTA UN IZDOTA) "BEZ GLĀBŠANAS NAV ATLĪDZĪBAS"

Uz _______________ 200_. gada ___. _______

Ar šo tiek noslēgta vienošanās starp kapteini
________________________ Kuģa kravas, frakta, bunkura un krājumu īpašnieku ____________________ vārdā un ________________ __________________ vārdā (turpmāk saukts Glābējs):

1. (a) Glābējs apņemas pielikt visas pūles, lai glābtu _________________ un/vai tā kravu, fraktu, bunkuru un __________________krājumus, un nogādāt tos __________ vai citā saskaņotā vietā, bet ja vieta nav nosaukta vai nav saskaņota, jebkurā drošā vietā. Glābējs turpmāk apņemas pielikt visas pūles, lai nafta no kuģa tā glābšanas un/vai tā kravas, bunkura un krājumu glābšanas pakalpojumu sniegšanas laikā neiztecētu. Pakalpojumus sniedz un pieņem kā glābšanas pakalpojumus, pamatojoties uz principu "Bez glābšanas nav atlīdzības". Gadījumos, kad glābjamā manta ir tankkuģis, kas pilnīgi vai daļēji piepildīts ar naftu, un kad Glābējs vai tā darbinieki un/vai aģenti nav darbojušies pavirši (1), bet glābšanas operācija ir nesekmīga vai (2) tikai daļēji sekmīga, vai (3) Glābējam nav iespējams to pabeigt, viņam tomēr tiek atlīdzināts no šā tankkuģa īpašnieka līdzekļiem apjomā, kas atbilst tā saprātīgiem izdevumiem un peļņai, kura nepārsniedz 15% no šiem izdevumiem, ar noteikumu un tiktāl, ciktāl šie izdevumi kopā ar peļņu pārsniedz summas, ko saskaņā ar šo vienošanos atlīdzina citādā veidā.

"БЕЗ СПАСЕНИЯ НЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ"

На борту ______________ __ _______ 200__ г.

Настоящим заключается соглашение между капитаном* _________________ за и от имени владельцев _________________ его груза, фрахта, бункера и запасов и __________________________ за и от имени _______________________ (в дальнейшем именуется Спасатель)**:

1.(а) Спасатель обязуется приложить все усилия для спасания ________________ и/или его груза,


________________________________________
1 Настоящая стандартная форма одобрена и издана Комитетом Ллойда с изменениями (подчеркнуты в тексте), внесенными 14 мая 1980 года. На бланке формы слева указаны даты изменений, которые вносились в нее со времени издания в 1892 году: 15.01.1908, 03.12.1924, 13.10.1926, 12.04.1950, 10.06.1953, 20.12.1967, 23.02.1972. На бланке формы справа сделаны два примечания, отмеченные звездочками в преамбуле текста, следующего содержания:
* "Указывается имя лица, подписывающего соглашение от имени владельцев спасаемого имущества. Капитан должен подписываться в любом месте соглашения, где это возможно."

** "Имя спасателя должно всегда указываться в третьей строке независимо от того, подписывается ли соглашение капитаном спасающего судна или иным лицом от имени спасателя, имя капитана или другого лица должно указываться в третьей строке перед словами "за и от имени". Слова "за и от имени" зачеркивают ся, если спасатель подписывается лично". фрахта, бункера и запасов и доставить их в ______ _______ или в другое согласованное место, или, если место не названо или не согласовано, в любое безопасное место. Спасатель далее обязуется приложить все усилия для предотвращения утечки нефти с судна во время оказания услуг по спасанию данного судна и/или его груза, бункера и запасов. Услуги оказывают ся и принимаются как спасательные услуги на основе принципа "Без спасения нет вознаграждения", за исключением случаев, когда спасаемым имуществом является танкер, полностью или частично загруженный нефтью, и когда при отсутствии небрежности со стороны Спасателя или его служащих и/или агентов (1) спасательная операция окажется безуспешной или (2) успешной лишь частично, или (3) Спасатель лишен возможности ее завершить, он тем не менее вознаграждается исключительно за счет владельца такого танкера в размере разумно понесенных им расходов и прибыли, не превышающей 15% таких расходов, при условии и в такой мере, в какой такие расходы вместе с прибылью превышают такие суммы, возмещаемые иным образом согласно настоящему соглашению. В смысле названного исключения из принципа "Без спасения нет вознаграждения" в дополнение к фактически произведенным расходам включают также расходы по справедливой ставке за все использованные Спасателем в операции буксиры,…

Author's comment
Editor's remarks
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −0,70 €
Work pack Nr. 1115929
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register