Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
21,48
You save:
3,22 (15%)
Discounted price*:
18,26
Purchase
Add to Wish List
ID number:293508
Author:
Evaluation:
Published: 14.10.2007.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 32 units
References: Used
Time period viewed: 1995.g. - 2006.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  ANOTĀCIJA    3
  ANNOTATION    4
  IEVADS    5
1.  BŪT VAI NEBŪT PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA MAKSĀTĀJAM    7
2.  PVN JĒDZIENS UN EKONOMISKAI PAMATOJUMS    11
2.2.  PVN EKONOMISKAIS PAMATOJUMS    13
2.2.1.  PVN kā patēriņa nodoklis    13
2.2.2.  PVN apgrozījuma slieksnis    14
2.2.3.  PVN neitralitāte    16
3.  PVN NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ    21
3.1.  PVN NOZĪME VALSTS BUDŽETĀ    21
3.2.  PVN LIKMES, TO IZMAIŅAS    24
3.2.1.  PVN likmju attīstība Latvijā    24
3.2.2.  PVN likmes samazināšana pārtikas produktiem    30
3.3.  PVN IEKASĒŠANAS PROBLĒMAS    34
4.  PVN ATTĪSTĪBAS TENDENCES    37
4.1.  PVN EIROPAS SAVIENĪBĀ    37
4.2.  PVN REĢISTRĀCIJAS PRASĪBAS ES DALĪBVALSTĪS    50
4.3.  LATVIJAS PVN HARMONIZĀCIJA ES    53
  SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI    58
  IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS    61
  GALVOJUMS    63
Extract

Dip­lom­dar­ba mēr­ķis ir ana­li­zēt pie­vie­no­tās vēr­tī­bas no­dok­ļa, te­orē­tis­kos un prak­tis­kos as­pek­tus, sa­lī­dzi­nāt ci­tu val­stu, jo īpa­ši Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas, pie­re­dzi un paš­rei­zē­jo si­tu­āci­ju no­dok­ļa li­kum­do­ša­nā un ad­mi­nis­trē­ša­nā, uz šī fo­na ana­li­zēt un kri­tis­ki no­vēr­tēt Lat­vi­jas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas no­dok­ļa at­tie­cī­gos as­pek­tus, kā arī dot priekš­li­ku­mus si­tu­āci­jas uz­la­bo­ša­nai.
Mi­nē­tā mēr­ķa sa­snieg­ša­nai dar­bā ti­ks ri­si­nā­ti se­ko­jo­ši uz­de­vu­mi:
1.No­vēr­tē­ta PVN no­zī­me valsts bu­dže­ta vei­do­ša­nā;
2.Ana­li­zē­ta PVN ie­tek­mi uz ie­dzī­vo­tā­ju so­ci­ālo lab­klā­jī­bu;
3.Iden­ti­fi­cē­tas un ana­li­zē­tas pro­blē­mas, kas ra­dās no no­dok­ļa har­mo­ni­zā­ci­jas starp ES da­līb­val­stīm.
No­dok­ļu sis­tē­ma ir cie­ši sais­tī­ta ar valsts po­li­tis­ko un eko­no­mis­ko si­tu­āci­ju. No­dok­ļu sis­tē­ma ie­tek­mē eko­no­mis­kās at­tīs­tī­bas tem­pus, ie­dzī­vo­tā­ju so­ci­ālo lab­klā­jī­bu, po­li­tis­ko sta­bi­li­tā­ti, ār­ējos eko­no­mis­kos sa­ka­rus u.c. ar valsts ko­pē­jo at­tīs­tī­bu sais­tī­tus uz­de­vu­mus.…

Author's comment
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Pievienotās vērtības nodokļa attīstība Latvijā”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/293508

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register