Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
6,99 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:293789
Author:
Evaluation:
Published: 14.04.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 10 units
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  UZSKAITES DARBA ORGANIZĀCIJA UZŅĒMUMĀ    5
1.1.  Uzskaites darbinieku pienākumi    5
1.2.  Dokumentu apgrozības plāns vai shēma    6
1.3.  Grāmatvedības darba nolikums un iekšējās kontroles organizācija uzņēmumā    7
1.4.  Attaisnojuma dokumentu un reģistru glabāšanas kārtība uzņēmumā    7
1.5.  Pielietotās grāmatvedības formas apraksts un pielietotie galvenie reģistri    8
1.6.  Pienākumu sadale starp uzņēmuma un grāmatvedības darbiniekiem saimnieciskās uzskaites un iekšējās kontroles jomās    9
2.  KASES OPERĀCIJU UZSKAITE    10
2.1.  Kases orderu sastādīšana un reģistrēšana žurnālā    10
2.2.  Kases grāmatas aizpildīšana un noslēgšana perioda beigās    11
2.3.  Kases dokumentu kontēšana    11
2.4.  Kases operāciju reģistrēšana pēc uzņēmumā pielietojamās grāmatvedības formas    11
2.5.  Skaidras naudas operāciju deklarēšana    12
2.6.  Kases inventarizācija    12
2.7.  Citi pienākumi, ko veic kasieris uzņēmumā vai iestādē    13
3.  BANKAS OPERĀCIJU UZSKAITE    14
3.1.  Maksājumu uzdevumu uzrakstīšana    14
3.2.  Iepazīšanās ar čeku grāmatiņu skaidras naudas saņemšanai no bankas konta    14
3.3.  Bankas kontu izrakstu vai pirmdokumentu kontēšana, reģistrēšana    14
3.4.  Bankas nodaļas (filiāles) vai norēķinu kases apmeklēšana    15
4.  PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE    16
4.1.  Pamatlīdzekļu pieņemšanas un izslēgšanas kārtība, pielietojamo nolietojuma normu iepazīšana uzņēmumā    16
4.2.  Dokumenti par pamatlīdzekļu iekšējo pārvietošanu    17
4.3.  Pamatlīdzekļu individuālā uzskaite finansu grāmatvedībā un ienākuma nodokļa vajadzībām (kartītes, kategoriju nolietojuma aprēķini)    18
4.4.  Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība uzņēmumā    18
4.5.  Finansu ieguldījumu veidi, to uzskaite    19
5.  DARBA UN DARBA ALGAS UZSKAITE    20
5.1.  Rīkojumu par darbinieku pieņemšanu, atbrīvošanu un citiem notikumiem sastādīšana, uzrakstīšana    20
5.2.  Darba līguma sastādīšana    20
5.3.  Darba algas aprēķina pirmdokumentu sastādīšana    20
5.4.  Atvaļinājuma un slimības naudas aprēķināšana    21
5.5.  Algu un maksājumu saraksta sastādīšana, nodokļu un citu ieturējumu no darba ienākumiem aprēķināšana    22
  Ieturējumi no darba algas ir divējādi:    22
  1) nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis jeb, kā to dēvē grāmatveži, algas nodokli, darba ņēmēja un darba devēja sociālās iemaksas);    22
  2) citi ieturējumi jeb nenodokļi.    22
5.6.  Saimniecisko operāciju saistītu ar darba algu un nodokļiem no darba algas, ieturējumiem kontēšana    23
5.7.  Paziņojumu par algas nodokli un ziņojumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem sastādīšana un iesniegšana VID rajona nodaļā    23
6.  KRĀJUMU UZSKAITE UN UZŅĒMUMA NOLIKTAVU SAIMNIECĪBA    24
6.1.  Uzņēmumā esošo krājumu sastāvs, glabāšanas vietu raksturojums un atbilstība noteiktajām prasībām    24
6.2.  Materiāli atbildīgo personu pienākumi    24
6.3.  Uzskaite materiālo vērtību glabāšanas vietās    25
6.4.  Materiālu pārskata sagatavošana    26
6.5.  Inventarizācija, tās dokumentālā noformēšana    26
6.6.  Pielietojamās novērtēšanas un uzskaites metodes analīze    29
6.7.  Mazvērtīgā inventāra uzskaites kārtība iepazīšana    31
7.  PREČU UZSKAITE    32
7.1.  Preču saņemšanas un norakstīšanas uzskaite    32
7.2.  Preču pārcenošanas organizācija un uzskaite    33
7.3.  Noliktavu saimniecības organizācija un uzskaite    33
8.  CITU UZŅĒMUMA LĪDZEKĻU, AVOTU UZSKAITE    35
8.1.  Uzņēmuma debitoru veidi, to uzskaite    35
8.2.  Pašu kapitāls, tā uzskaite    35
8.3.  Uzkrājumu veidi, to uzskaite    36
8.4.  Uzņēmuma kreditoru veidi, to uzskaite    36
9.  IZMAKSU UZSKAITES KĀRTĪBA, REĢISTRI    38
9.1.  Uzņēmuma pamatdarbības galvenie izmaksu un izdevumu veidi, to uzskaitē pielietotie dokumenti, reģistri    38
10.  IEŅĒMUMU UZSKAITES KĀRTĪBA, REĢISTRI    39
10.1.  Uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumu veidi, ieņēmumu struktūra, pirmdokumenti to noformēšanai, reģistri    39
11.  PAŠIZMAKSAS KALKULĀCIJA    40
12.  GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA    42
12.1.  Gada pārskata sastādīšanas secība, izmantojamie datu avoti, pielikumi, paskaidrojumi un ziņojumi    42
12.2.  Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins un deklarācijas sastādīšana vai sastādīšanas kārtības apskats konkrētajā uzņēmumā    43
13.  NORĒĶINU PAR NODOKĻIEM UZSKAITE    44
13.1.  Nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, deklarēšana (dabas resursu nodoklis, PVN, akcīzes, nekustamā īpašuma, iedzīvotāju ienākuma nodoklis no ienākumiem izmaksu vietā)    44
  SECINĀJUMI    47
  IZMANTOTĀ LITERATŪRA    48
Extract

Pilns uzņēmuma nosaukums: SIA
Uzņēmuma reģistrācijas datums un numurs Uzņēmuma Reģistrā:
Nodokļu maksātāja numurs: LV
Uzņēmuma juridiskā adrese:
Galvenais darbības veids: pārtikas preču vairumtirdzniecība
Uzņēmuma dalībnieki: Atvērti konti: A/S Latvijas Unibanka filiāle, A/S Latvijas Unibanka filiāle, A/S Hansabanka Latvija filiāle, A/K filiāle, A/K BTB filiāle, A/S Latvijas Krājbanka filiāle
Vidējais strādājošo skaits:
Uzņēmuma vadītājs: direktors
Uzņēmuma galvenā grāmatvede:
Revidents: zvērināta revidente
Grāmatvedības reģistru sastādīšanā tiek izmantota licenzēta datoru grāmatvedības finansu uzskaites sistēma “”.
Saskaņā ar statūtiem uzņēmums 5% no tīrās peļņas ieskaitīs rezerves kapitālā. Atlikusī peļņas daļa tiks investēta darbības paplašināšanai, konkurētspējas nodrošināšanai.
Kad pilsētā atvēra veikalus “Rimi” un “VP-Market”, tādejādi stipri palielinot konkurenci vietējā tirgū. Šie veikalu tīkli zināmā mērā nosaka preču piecenojuma veidošanu, tiem ir sava specifiska cenu politika, kurai vietējie tirgotāji ir spiesti piemēroties.
Preču sortiments nav būtiski mainījies.
Uzņēmums iegulda līdzekļus darbinieku un speciālistu izglītošanā. Uzņēmuma galvenais mērķis ir sagatavot vairumtirdzniecības noliktavas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.


1. UZSKAITES DARBA ORGANIZĀCIJA UZŅĒMUMĀ
1.1. Uzskaites darbinieku pienākumi

Grāmatveža darba pienākumi:
1)Nodrošināt vairumtirdzniecības uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un atbilstoši Valsts kases izdotajiem normatīvajiem dokumentiem;
2)Nodrošināt uzņēmuma grāmatvedības darba organizēšanu tā, lai tajā tiktu atspoguļoti visi saimnieciskie darījumi. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiāliem darījumiem;
3)Kontu apgrozījumu ierakstīt galvenajā grāmatā un aprēķināt konta atlikumu uz nākamā mēneša 1. datumu;
4)Veikt kontu analītisko uzskaiti uzskaites reģistros. Katru mēnesi veikt sintētisko un analītisko kontu salīdzināšanu;
5)Sekot preču kustībai kontos, atbilstoši tāmes piešķirtajiem asignējumiem.
6)Pirms pārskata gada beigām jāveic uzņēmuma preču inventarizācija un datu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaiti;
7)Jānodrošina uzņēmuma skaidrās un bezskaidrās naudas uzskaite;
8)Nodrošināt grāmatvedības dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvam atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”;
9)Citu pienākumu veikšana pēc SIA “” direktora norādījumiem.
Kasiera pienākumi:
1)naudas līdzekļu uzskaite;
2)kases grāmatu un žurnālu pārbaude ;
3)darba samaksas izmaksa;
4)kasiera pienākumu veikšana.
Noliktavas pārziņa pienākumi:
1)Organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu uzņēmuma noliktavā un konkrētajā struktūrvienībā (vairumtirdzniecības noliktavā);
2)Pārbaudīt pieņemto preču vērtību atbilstību pamatdokumentiem. Pārbaudīt vai preču saņemšanas dokumenti atbilst LR likuma “Par grāmatvedību” un LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām. Ja šie dokumenti nav atbilstoši likuma prasībām, tos nekavējoties atgriezt šo dokumentu iesniedzējam, lai tiktu labotas pieļautās kļūdas un neprecizitātes attiecīgajos dokumentos;
3)Uzskaitīt noliktavā novietotās un no noliktavas izsniegtās, atgrieztās preces sarakstos, kartiņās vai reģistrēt atbilstošā datorprogrammā;
4)Pēc preču reģistrēšanas noliktavā, preču saņemšanas un izsniegšanas, kā arī preču atgriešanas dokumentus iesniegt uzņēmuma grāmatvedībā ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc to saņemšanas. Pēc preču dokumentu izrakstīšanas vai saņemšanas, tos nekavējoties reģistrēt preču dokumentu reģistrācijas žurnālā vai atbilstošā datorprogrammā;
5)Par katru mēnesi 10 dienu laikā iesniegt uzņēmuma grāmatvedībā atskaiti par uzņēmuma noliktavas izsniegtajām precēm uz uzņēmuma struktūrvienību;
6)Pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma sagatavot atskaites par materiālo vērtību kustību un atlikumiem noliktavā;
7)Izrakstīt un parakstīt iekšējās kustības pavadzīmes nosūtot preces uz uzņēmuma veikaliem, struktūrvienībām.
Filiāles vadītāja dienesta instrukciju skat. 2. pielikumā.

1.2. Dokumentu apgrozības plāns vai shēma

Uzņēmuma dokumentu apgrozības shēmu nosaka ar uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem saistīto attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, apgrozību un citus lietvedības jautājumus grāmatvedībā. Šī shēma ietver attaisnojuma dokumentu plūsmu saimniecisko darījumu sistēmās, šo dokumentu pārbaudes un apstrādes secību, izpildes termiņus, izpildītājus, uzņēmumā sagatavo attaisnojuma dokumentu eksemplāru skaitu, glabāšanas vietu, ilgumu u.c.
Dokumentu apgrozības shēma sastādīta saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību”, LR MK noteikumiem Nr. 243 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (skat.3. pielikumu).…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −8,48 €
Work pack Nr. 1119831
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register