Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

DiscountGreat deal: today with a discount!

Regular price:
9,99
You save:
1,30 (13%)
Discounted price*:
8,69
Purchase
Add to Wish List
ID number:427639
Author:
Evaluation:
Published: 26.01.2017.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: n/a
References: Not used
Time period viewed: 2015.g. - 2016.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Ievads    5
6.  Loģistikas pamati,loģistikas pamatdarbības veidi vietējā un starptautiskajā tirgū    6
6.1.  Loģistikas pamatdarbības veidi uzņēmumā un darbību organizācija uzņēmumā    6
6.2.  Iepirkšanas loģistikas sistēmas izveidošanas būtība. Materiālo resursu sagādes plāns, piegādātāju un preču datu bāzes paraugs    8
6.4.  Produktu pārvietošana sadales kanālā, uzņēmuma vieta sadales loģistikas sistēmā    9
6.5.  Produktu pārvietošanas izdevumu veidošanās posteņi un aprēķini par kopējiem izdevumiem    10
6.6.  Sadales kanālu izpēte un to starpnieki. Uzņēmuma statuss vietējā un starptautiskajā tirgū    11
6.7.  Uzņēmuma loģistikas servisa sistēmas izvedošanās. Pakalpojumu līmenis un salīdzinājums ar konkurējošu pakalpojumu    12
6.8.  Secinājumi par pamata loģistikas pamatdarbības veidu nepieciešamību un attīstību uzņēmumā    13
7.  Noliktavu saimniecība, darbs ar precēm un krājumiem    14
7.1.  Uzņēmuma noliktavu saimniecības darbības organizācija un noliktavu veidu noteikšana    14
7.2.  Atšķirīgu noliktavu darbību veidu salīdzināšana,to kopīgās un atšķirīgās iezīmes vai priekšrocības un trūkumi    15
7.3.  Noliktavu un to apkalpošanas telpu raksturošana    16
7.4.  Krājumu uzglabāšanas un pārējo telpu plānojuma shematiskā skice    17
7.5.  Materiālo vērtību plūsma uzņēmumā un to shēma pēc uzglabāšanas ilguma    18
7.6.  Produkcijas komplektēšanas shēma. Kravas, kravas vienības komplektēšana pēc tilpuma,gabarītiem,apjoma un svara    19
7.7.  Materiālo vērtību zudumu/ bojājumu noteikšanas paņēmieni. Izanalizēt atsevišķu gadījumu materālo vērtību izslēgšanai no uzskaites    20
7.8.  Uzņēmuma krājumu daudzumu noteikšanas metodes    21
7.9.  Krājumu veidi (klasifikācija pēc vairākām pazīmēm)    22
7.10.  Secinājumi par noliktavu saimniecības funkciju nepieciešamību loģistikas ķēdē    23
8.  Tiesību pamati, civilikuma, komerclikuma un starptautisko darījumu normatīvo aktu normas    24
8.1.  Uzņēmumam saistošie komercdarījuma veidi (pēc Komerclikuma)    24
8.2.  Komercdarījuma līguma nosacījumi, to izpildes vai neizpildes sekas, ar praktisku piemēru    25
8.3.  Civillikuma lietu un saistību daļu normas, kuras uzņēmums piemēro darījumu juridiskai noformēšanai    26
8.4.  Uzņēmuma darbību reglamentējošo specifiskie normatīvie akti, to pielietošana praksē (piem. Licencēšanas, atbilstības novērtēšanas u.c.akti)    27
8.5.  Starptautiskie tirdzniecības noteikumi, to normu pielietošanu preču, pakalpojumu, vērstspapīru pārdošanai starpvalstu līmenī    29
8.6.  Secinājumi un priekšlikumi par likumisko tiesību aktu normu ievērošanu uzņēmējdarbības vidē    31
9.  Transporta un informācijas plūsmu loģistikas, t.sk. kravu pārvadājumu, pasūtījumu organizācija    32
9.1.  Uzņēmuma transporta loģistikas sistēma    32
9.2.  Starpnieku atlases principi kravu pārvadājumu organizēšanā    34
9.3.  Kravu pārvadājumu dokumenti, to noformēšanas noteikumi, t.sk. kravu apdrošināšanai    35
9.4.  Vietējo un starpvalstu kravu pārvadājumu dokumenti (kravu pasūtījums ,PPR, CMR, reklamācija, oferte, akcepts u.c.) to noformēšanas prasības    37
9.5.  Maršrutu veidošanas principi, transporta izmaksas un tarifi, to noteikšanas kritēriji    38
9.6.  Informācijas loģistikas sistēma uzņēmumā    41
9.7.  Uzņēmumā izmantotais IT. (Aprakstīt perifērijas ierīces (biroja tehnika), kas tiek izmantotas uzņēmumā. – vēlams foto)    42
9.8.  Svītru kodu izmantošanas būtība un efektivitāte (paraugi)    45
9.9.  Secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma transporta vai kravu pārvadājumu, informācijas plūsmas kvalitatīvai nodrošināšanai    47
10.  Materiālo resursu plūsmu un kvalitātes sistēmu organizācija uzņēmumā    48
10.1.  Kvalitātes vadības sistēmas (ISO), to ieviešana uzņēmumā, dokumentācija, uzraudzība, kvalitātes rokasgrāmatas saturs, noteikt tās uzdevumus. ( foto)    48
10.2.  Preču nomenklatūras kārtošanas pamati un praktiskā pielietošana    51
10.3.  Materiālo resursu plūsmu vadīšanas prasības uzņēmumā (iepirkuma plāni, ražošanas un realizācijas plāni, to īstenošana un kontrole)    52
10.4.  Uzņēmuma materiālo resursu plūsmu uzskaites paņēmieni un līdzekļi    53
10.5.  Materiālo resursu plūsmu dokumentācija    54
10.6.  Secinājumi un priekšlikumi kvalitātes vadības un materiālu plūsmu organizācijā uzņēmumā    55
11.  Mārketings    56
11.1.  Uzņēmuma mārketinga (tirgzinības) vide    56
11.2.  Tirgus segmentācijas principu noteikšana un izvēle    57
11.3.  Preču zīmes, markas un preču logo, to izvēle un loma produkcijas realizācijas apjomu palielināšanai. ( foto un analīze, ja uzņēmumam kāda nav – izveidot iespējamo piedāvājumu)    58
11.4.  Tirgzinības un statistisku raksturojums sadales kanālu starpniekiem, ar kuriem sadarbojas uzņēmums. ( shēma – sadales kanāla veids, līmenis, dalībnieki)    59
11.5.  Preces cenas loma mārketingā    61
11.6.  Preču virzīšanas pasākumi    62
11.7.  Konkurences veids, kādā darbojas uzņēmums un konkurentu analīze    64
11.8.  Sociālo tīklu ietekme uz uzņēmuma realizācijas apjoma pieaugumu    65
11.9.  Priekšlikumi mārketinga (tirgzinības) kompleksa stratēģijas pieejai uzņēmumā    66
12.  Finanšu grāmatvedības organizācija, statistiskā analīze    67
12.1.  Grāmatvedības organizēšanas kārtība uzņēmumā. Tās kārtošanas paņēmieni (piemēram, manuālā vai datorprogrammas)    67
12.2.  Grāmatvedības dokumentu klasifikācija un apgrozība uzņēmumā    69
12.3.  Inventarizācijas veikšanas kārtība un rezultātu atspoguļošana    71
12.4.  Pamatlīdzekļu uzskaites metodika, nolietojums un amortizācija    73
12.5.  Izmaksu un izdevumu veidošanās uzņēmumā. Grāmatvedības reģistri un dokumenti izmaksu un izdevumu ieslēgšanai grāmatvedības dokumentos    74
12.6.  Naudas līdzekļu uzskaites organizācija. Saņemtās un izdotās naudas dokumenti skaidras un bezskaidras naudas darījumiem    76
12.7.  Nodokļi un nodevas, kurus maksā uzņēmums, to maksāšanas kārtība    77
12.8.  Darba samaksas organizācija. Darba algas, slimības pabalstu un atvaļinājuma naudas aprēķini    78
12.9.  Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze dinamikā (bilances horizontālā analīze)    80
12.10.  Secinājumi un priekšlikumi vadības un finanšu grāmatvedības organizācijai uzņēmumā. Secinājumi par praksi kopumā    81
Extract

Gandrīz visi uzņēmuma finansu pārskatu lietotāji izmanto finansu analīzi svarīgāko finansēšanas un investēšanas lēmumu pieņemšanai. Galvenais finansu analīzes mērķis ir iegūt pēc iespējas lielāku galveno parametru skaitu, pēc kuriem būtu iespējams pilnīgāka uzņēmuma finansiālā stāvokļa, peļņas vai zaudējuma, aktīvu un pasīvu struktūras izmaiņu novērtēšana. Viena no vienkāršākajiem finanšu analīzes metodēm finansiālās stabilitātes novērtēšanai ir horizontālās analīzes metode – uzņēmuma finanšu rādītāju (bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas pārskata) absolūto rādītāju izmaiņu pētīšana. Horizontālā analīze ļauj noteikt dažādu pārskatu posteņu relatīvās un absolūtās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vai kādiem citiem bāzes rādītājiem. Analīzei nepieciešami rādītāji par vairākiem periodiem (vismaz diviem). Analizējot informāciju par vairākiem periodiem, ir iespējams noteikt uzņēmuma attīstības tendences.

Bilances horizontālā analīze:
• sniedz priekšstatu par uzņēmuma izaugsmes tempiem, par uzņēmuma ienākumu un izdevumu pieauguma tempu proporciju;
• ļauj noskaidrot uzņēmuma attīstības tendences un to cikliskumu, iekšējo un ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem;
• ļauj novērtēt uzņēmuma apgrozījuma pieauguma efektivitāti attiecībā uz tā finansiālo stabilitāti.

12.10. Secinājumi un priekšlikumi vadības un finanšu grāmatvedības organizācijai uzņēmumā. Secinājumi par praksi kopumā
Secinājumi:
1. Analizējamā uzņēmuma gada pārskats atbilst visiem Gada pārskata regulējušajiem
normatīvajiem aktiem tas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma
līdzekļiem, saistībām, to finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, naudas plūsmu.
2. Inventarizācijas izvešana un rezultātu noformēšana uzņēmumā notiek atbilstoši
likumdošanas aktiem.
3. Uzņēmuma saistību īpatsvars bilancē 2010. gadā un 2011. gadā ir diezgan stabils, 2012.
gadā tas ir palielinājies un sasniedzi rādītāju 1.16.
4. Krājumu aprites ātrums 2011. gadā bija 23.82, bet 2012. gadā šis koeficients bija 23.91,
uzņēmuma šis aprites rādītājs ir diezgan augsts, krājumu daudzums nav tik liels, nav
nepieciešamas lielas izmaksas krājumu uzglabāšanai noliktavās.
5. Vislabākie rādītāji uzņēmuma rentabilitātē bija 2010.gadā.

Priekšlikumi:
1. Uzņēmuma vajadzētu veikt aptaujas, izpētes klientu vidū, lai zinātu vai klienti ir apmierināti ar ražoto produkciju, iespējams iegūt jaunas idejas, lai uzņēmums varētu attīstīt savu darbību.
2. Samazinot krājumu daudzumu, uzņēmuma nebūs nepieciešami papildus izdevumi krājumu uzglabāšanai.
3. Uzņēmums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību rentabilitātes rādītājiem.
Par praksi kopumā:
1. Uzņēmuma piedāvātā pakalpojumu klāsts ir būtiski audzis kopš tā pirmsākumiem, kad tika organizēti tikai frizierpakalpojumi, šobrīd “frizetava” ir jau komplekss skaistumkopšanas uzņēmums, nodrošinot vismaz 10 dažādus pakalpojumus.
2. Uzņēmuma iekšējā vidē valda stingra kārtībā un tajā darbojas spēcīga un zinoša komanda, kas ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem uzņēmuma attīstībā.
3. Uzņēmumam ir ļoti daudz stipro pušu, kā arī iespēju, taču kā viens no lielākajiem draudiem ir jauni konkurenti.
4. Uzņēmums pret kvalitāti attiecas ļoti atbildīgi, jo no tās tiešā mērā ir atkarīga uzņēmuma nākotne.

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register