Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
21,48 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:708320
 
Author:
Evaluation:
Published: 11.07.2005.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 17 units
References: Used
Extract

Izvēlētā diplomdarba tēma “Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas un risinājumi”. Šī tēma ir izvēlēta, jo mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir svarīgs faktors valsts stabilizācijā. Daudzas pārejas problēmas, kas saistītas ar bezdarbu, var atrisināt vai arī mazināt tās ar mazās uzņēmējdarbības attīstības palīdzību. MVU nodrošina valsts budžeta līdzekļu papildināšanas avotus. Tādā veidā, izveidojot jaunas darba vietas, ražojot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus, tajā pašā laikā patērējot arī citu uzņēmumu produkciju. MVU kļūst par svarīgu faktoru Latvijas ekonomikas attīstībā. Tādēļ ir interesanti izvērtēt MVU attīstības tendences līdz šim brīdim un nākotnē.
Šajā diplomdarbā uz statistisko datu un pētījuma rezultātu pamata ir dots MVU raksturojums, izanalizēti tās attīstības tendences, kā arī atklāti faktori, kuri ietekmē MVU veiksmīgu attīstību. Darbā tiek aprakstītas dažādas valsts atbalsta programmas, kā arī prognozētas MVU attīstības perspektīvas nākotnē pēc iespējamās iestāšanās Eiropas Savienībā.
Tirgus attiecību attīstībai Latvijā pašreizējā posmā ir nepieciešami mazās un vidējās uzņēmējdarbības aktivizācija. Ņemot vērā starptautisko praksi, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) parādīšanās un izaugsme apliecina tirgus vides formēšanos. MVU ir spējīgi praktiski nekavējoties reaģēt uz visa veida tirgus izmaiņām un prasībām, kā arī apmierināt konkrētu patērētāju specifiskās prasības. MVU elastība ir to konkurētspējas priekšrocība. Ja netiek ievērotas sabiedrības prasību tendences MVU jārēķinās ar savu pastāvēšanu. MVU elastība, ņemot vērā to masu un īpatsvaru ekonomikā, liek lieliem uzņēmumiem pievērst uzmanību savām pielāgošanās spējām. Valstīs ar attīstītu tirgus ekonomiku un augstu zinātniski tehniskā potenciāla attīstību nozīmīga loma ir mazām jaunieveduma firmām. Par nelielu firmu efektivitāti jaunieveduma procesā liecina šādi dati, pēc ASV nacionālā zinātniskā fonda analīzes par katru firmas ieguldīto dolāru zinātniski pētnieciskajā darbā ar darbinieku skaitu ne vairāk kā 100 cilvēki firmas ieviesa 4 reizes vairāk jauninājumu nekā firmas, kurās darbinieku skaits ir no 100 līdz 1000 cilvēkiem, un 24 reizes vairāk nekā uzņēmumi, kuros darbinieku skaits pārsniedz 1000. Jauninājumu ieviešanas tempi šajos uzņēmumos ir par trešdaļu ātrāki nekā lielajos uzņēmumos.
MVU darbības attīstību regulāri analizē. Lai labāk varētu izvērtēt MVU attīstības problēmas, tiek veiktas dažādas uzņēmumu aptaujas (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – LTRK) un statistiskie pētījumi (Centrālā Statistikas pārvalde - CSP). Balstoties uz rezultātu pamata valdība izstrādā MVU atbalsta politiku.
MVU ir svarīgs faktors valsts stabilizācijā tāpēc, ka daudzas pārejas perioda problēmas, kas ir saistītas ar bezdarbu, var atrisināt vai arī mazināt tās ar mazās uzņēmējdarbības attīstības palīdzību. Patlaban MVU ko­pu­mā tiek no­dar­bi­nā­ti ap­tu­ve­ni 70 % no vi­sa valsts dar­ba­spē­ka. MVU sa­ra­žo vai­rāk ne­kā 65 % no iekš­ze­mes kop­pro­duk­ta un tie vei­do vai­rāk ne­kā 99 pro­cen­tus no vi­su uz­ņē­mu­mu kop­skai­ta. MVU nodrošina valsts budžeta līdzekļu papildināšanas avotus. Tādā veidā, izveidojot jaunas darba vietas, ražojot sabiedrībai nepieciešamās preces un pakalpojumus, tajā pašā laikā patērējot arī citu uzņēmumu produkciju, MVU kļūst par svarīgu faktoru Latvijas ekonomikas attīstībā.
Šī darba mērķis ir izvērtēt MVU darbības problēmas un kādā veidā tās tiek risinātas. Bez tam darbā ir aplūkots MVU attīstība tendences laika posmā no 1991.- 2003.gadam. Ļoti svarīgs jautājums, kas apskatīts šajā darbā, ir MVU attīstības perspektīvas nākotnē, gadījumā, ja Latvija iestājas Eiropas Savienībā (ES).
Izvirzītā mērķa sasniegšanai, pamatojoties uz statistikas un pētījumu datiem, diplomdarbā risināmie uzdevumi ir šādi:
Analizēt MVU pēc to darbības formas, jomas un kapitāla sadalījuma;
Pētīt MVU attīstības tendences un ietekmējošos faktorus;
Noskaidrot attīstības perspektīvas nākotnē pēc gaidāmās Latvijas iestāšanās ES.
Uz veiktā darba pamata ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Darbā autors izmanto dažādus pētījumus, Ekonomikas ministrijas izstrādātās attīstības programmas un statistiskos datus no Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP).
Lat­vi­jā ma­zie uz­ņē­mu­mi, ku­ros no­dar­bi­na līdz 50 strā­dā­jo­šo, un vi­dē­jie – līdz 250 strā­dā­jo­šo, ko­pu­mā ir ap 42 tūk­sto­šiem un vei­do vai­rāk ne­kā 99 pro­cen­tus no vi­su uz­ņē­mu­mu kop­skai­ta. Ma­zie un vi­dē­jie uz­ņē­mu­mi vei­ci­na sa­bied­rī­bas vi­dus­slā­ņa vei­do­ša­nos, pa­lie­li­na dar­ba de­vē­ju skai­tu, dod no­zī­mī­gu ie­gul­dī­ju­mu jaun­u dar­ba vie­tu skai­ta pa­lie­li­nā­ša­nā. Pēc pē­dē­jiem da­tiem, ma­zos un vi­dē­jos uz­ņē­mu­mos ko­pu­mā tiek no­dar­bi­nā­ti ap­tu­ve­ni 70 % no vi­sa valsts dar­ba­spē­ka. Ma­zie un vi­dē­jie uz­ņē­mu­mi sa­ra­žo vai­rāk ne­kā 65 % no iekš­ze­mes kop­pro­duk­ta, un sniedz no­zī­mī­gu ie­gul­dī­ju­mu valsts bu­dže­ta vei­do­ša­nā un no­dar­bi­nā­tī­bas pro­blē­mas ri­si­nā­ša­nā [3;6].
Ta­ču, sa­lī­dzi­not ar ci­tām Bal­ti­jas val­stīm, Lat­vi­jā to­mēr ir zems tāds eko­no­mis­kās ak­ti­vi­tā­tes rā­dī­tājs kā uz­ņē­mu­mu skaists uz ie­dzī­vo­tā­jiem – Lat­vi­jā ir ti­kai 17 uz­ņē­mu­mu uz 1000 ie­dzī­vo­tā­jiem.
Pēc 2002.ga­da 30.augus­ta “Ma­zo un vi­dē­jo uz­ņē­mu­mu na­ci­onā­lā fo­ru­ma” da­tiem, šo­brīd Lat­vi­jā ir 17 uz­ņē­mu­mi uz 1000 ie­dzī­vo­tā­jiem, no ku­riem, pie tam, pus­e at­ro­das Rī­gā. Tas at­pa­liek no vi­dē­jiem rā­dī­tā­jiem Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas (ES) val­stīs, kur to ir vai­rāk ne­kā 50. Igau­ni­jā ir 38 uz­ņē­mu­mi uz 1000 ie­dzī­vo­tā­jiem, un tas ir te­pat mums kai­mi­ņos, pie tam mums vēl ma­zā­kā val­stī.
Par ma­za­jiem un vi­dē­jiem uz­ņē­mu­miem tiek uz­ska­tī­ti tā­di, ku­ros dar­bi­nie­ku skaits ne­pār­sniedz 250. Ta­ču ofi­ci­āla­jā sta­tis­ti­kā ir uz­skai­tī­ti ti­kai tie uz­ņē­mu­mi, ku­riem ir jā­ies­niedz ga­da pār­ska­ti Uz­ņē­mu­mu re­ģis­trā (UR).
Ma­zā un vi­dē­jā biz­ne­sa uz­ņē­mu­ma kri­tē­ri­ji no­teik­ti li­ku­ma “Par uz­ņē­mu­mu ie­nā­ku­ma no­dok­li” 17.pan­ta 1.da­ļā un li­ku­ma “Par uz­ņē­mu­mu ga­da pār­ska­tiem” 24.pan­tā.
Ter­mins “ma­zais uz­ņē­mums” pir­mo­reiz ti­ka mi­nēts LR li­ku­mā “Par uz­ņē­mu­mu ie­nā­ku­ma no­dok­li” (stā­jās spē­kā ar 01.04.1995.) un ir sais­tīts ar to da­ļu, ku­ra pa­redz no­dok­ļu at­vieg­lo­ju­mus. LR li­kums “Par uz­ņē­mu­mu ie­nā­ku­ma no­dok­li” no­sa­ka 20% no­dok­ļu at­lai­di uz­ņē­mu­miem no ap­rē­ķi­nā­tā uz­ņē­mu­mu ie­nā­ku­ma no­dok­ļa. …

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register