Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
14,20 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:334442
Author:
Evaluation:
Published: 20.06.2006.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 23 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  IEVADS    6
1.  Transporta sistēma Latvijā    8
1.1.  Transporta nozares raksturojums    8
1.2.  Vietējo pārvadājumu apskats Latvijā    9
1.3.  Starptautiskā sektora apraksts    11
2.  SIA „Euro Baltic Trans” DARBĪBAS RAKSTUROJUMS    18
2.1.  Uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” vēsture    18
2.2.  SIA „Euro Baltic Trans” organizatoriskās struktūras raksturojums    19
2.3.  SIA „Euro Baltic Trans” uzņēmējdarbības vides analīze    22
2.4.  SIA „Euro Baltic Trans” piegādes serviss un kvalitāte    31
2.5.  Transporta saimniecība uzņēmumā SIA „Euro Baltic Trans”    36
3.  Pārvadājumu efektivitātes palielināšana uzņēmumā SIA „Euro Baltic Trans”    39
3.1.  Izmaksu samazināšanas iespējas    39
3.2.  Laika nozīme uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” komercdarbībā    41
3.3.  Kopējā transportēšanas laika samazināšana uzņēmumā SIA „Euro Baltic Trans”    42
3.4.  Ekspedīcijas pakalpojumu ieviešanas nepieciešamība uzņēmumā    45
  Secinājumi un priekšlikumi    48
  Bibliogrāfiskais saraksts    50
  Pielikumi    52
Extract

Darba autore izvēlējās pavadīt prakses laiku (no 30. janvāra – 21. aprīlim) autotransporta pārvadājumu uzņēmumā SIA „Euro Baltic Trans”, kas nodarbojas ar starptautiskajiem autopārvadājumiem galvenokārt pa Rietumeiropu.
Transporta loma ar katru gadu palielinās. Automobiļi praktiski ir kļuvuši par saikni starp dažādām tautsaimniecības nozarēm un patērētājiem. Bez tiem gandrīz nav iedomājama mūsu dzīve un tautsaimniecības attīstība. Ar gadiem strauji pieaug preču un produktu plūsma no ieguves un ražošanas vietām uz attāliem pārstrādes un patēriņa rajoniem. Tāpēc transports ir tā tautsaimniecības nozare, bez kuras nevar pastāvēt neviena cita ražotne, pat ne visparastākais pārtikas veikals, kuram periodiski ir arī jāpapildina preču klāsts, un bez transporta to praktiski nav iespējams izdarīt. Kravas pārvadājumu apjoma pieauguma dinamika liecina par šīs jomas perspektīvām.
Kvalifikācijas darba temats ir „Pārvadājumu organizēšana uzņēmumā SIA „Euro Baltic Trans””. Šodien uzņēmums SIA „Euro Baltic Trans” ir kļuvis par vienu no daudzajiem kravu autopārvadātājiem Eiropā, kuram ir pilnīga konkurence gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, bet kurš savas gadiem uzkrātās pieredzes rezultātā ir nostabilizējis savu darbību konkrētā nišā. Kvalifikācijas darbā autore analizē informāciju par SIA „Euro Baltic Trans” – uzņēmuma iekšējo vidi un makrovidi, veic vietējā un starptautiskā tirgus apskatu, veic nozares konkurences intensitātes un konkurentu analīzi, veic SVID analīzi, nosakot SIA „Euro Baltic Trans” stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus, kā arī analizē pārvadājumu efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Darba beigās darba autore izsaka radušos secinājumus un priekšlikumus.
Lai SIA „Euro baltic Trans” varētu veiksmīgi pildīt savus uzdevumus, sasniegt mērķus un attīstīties, ir jāanalizē tā darbība, lai tas nākotnē varētu saglabāt esošo stāvokli vai uzlabot savu darbību, pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk pildīt savas funkcijas.
Kvalifikācijas darba mērķis ir savākto, apkopoto un analizēto informāciju par uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” struktūru un praktisko darbību salīdzināt ar kvalifikācijas darbā apkopotajām atziņām, analizēt atšķirības un veidot secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai, kā arī atspoguļot mācību un prakses laikā iegūtās zināšanas.
Mērķa realizēšanai veicamie uzdevumi:
pamatot literatūrā iegūtās atziņas par sakarību starp pārvadājumu procesa ietekmi uz uzņēmuma ekonomisko efektivitāti;
raksturot prakses atskaitē noskaidrotās uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” darbības īpatnības;
salīdzināt teorētiskās atziņas ar uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” praktisko darbību;
izstrādāt un ekonomiski pamatot pasākumu plānu uzņēmuma SIA „Euro Baltic Trans” pārvadājumu organizēšanas pilnveidošanai;
izstrādāt secinājumus un priekšlikumus, apkopojot veiktās analīzes datus un piedāvājot jaunas idejas un iespējas turpmākai darbībai.
Kvalifikācijas darba veikšanai izmantotās SIA „Euro Baltic Trans” vides pētīšanas metodes ir statistiskās metodes, salīdzināšanas metodes, lai objektīvāk atspoguļotu informāciju – grafiku un tabulu metodes.
Pētījuma un plānošanas periods ir no 2000. – 2005. gadam, bet uzņēmuma vēsture jau no 1996. gada.
Kā pētījuma avoti un literatūra prakses atskaitei, tika izmantoti mācību materiāli, vispārējā un speciālā literatūra, valsts statistikas dati, periodiskie izdevumi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, un interneta resursi.
Kvalifikācijas darba temata analīzes ierobežojumi saistās ar to, ka daudzi dati nav pieejami un ierobežotā darba apjoma un laika perioda dēļ galvenā uzmanība darbā tika pievērsta uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, samazinot kopējo transportēšanas laiku un ieviešot ekspedīcijas pakalpojumus uzņēmumā.
Sakaru un informācijas kustības, un pasažieru satiksmes rezultātā ir radusies preču un produktu plūsma no ieguves un ražošanas vietām uz attāliem pārstrādes un patēriņa rajoniem vēl nepieredzētos apjomos. Ar attīstītas transportēšanas tehnikas palīdzību (piemēram, konteineri, refrižeratori, lielgabarīta lidmašīnas, tankkuģi) ir radīts ļoti liels transporta pakalpojumu skaits, lai optimāli apgādātu ar labumiem (izejvielām, precēm) stipri pieaugošo iedzīvotāju skaitu [4, 11.lpp.]. Tātad preču plūsma virzās no pamatražotājiem caur pārstrādātājiem un tirdzniecības uzņēmumiem līdz patērētājiem.
Preču satiksmei ir uzdevums nogādāt iegūtās izejvielas, saražotos pusfabrikātus un gatavās preces no vienas vietas uz otru tā, lai nerastos traucējumi ražošanā un deficīts patēriņā. Tas nozīmē, ka preču satiksme nodrošina preču plūsmu no vietām, kur ir pārpalikums uz rajoniem, kur ir lielāks pieprasījums. Lai šo milzīgo preču apjomu ātri un droši turklāt arī izdevīgi varētu transportēt, rodas vajadzība pēc daudziem dažādiem transporta uzņēmumiem, kas plāno, organizē un pārrauga vai arī citā veidā sekmē preču transportēšanas gaitu.
Latvijā pakāpeniski pieaug dažādu kravu pārvadājumu apjoms, tai skaitā pieaug tranzīta kravu apjomi caur Latvijas ostām [18, 8.lpp.]. Savukārt ostu attīstība ir sekmējusi arī kravu pārvadājumu apjoma pieaugumu dzelzceļam un arī autotransportam.
Bet par spīti šiem kravu pārvadāšanas apjomu pieaugumiem tomēr pastāv vesela virkne dažādu problēmu, kas traucē vairāk attīstīt transporta saimniecību Latvijā. Dzelzceļam šīs problēmas galvenokārt saistītas ar infrastruktūras uzturēšanu, kas sastāda ļoti ievērojamu daļu no kopējām dzelzceļa izmaksām. Arī autotransporta galvenā problēma ir infrastruktūra, tas ir, ceļu un ielu mazā caurlaides spēja. Vislabvēlīgākajā situācijā pašlaik atrodas Latvijas ostas, kas ir saskārušās ar nedaudz mazākām problēmām nekā dzelzceļš un autotransports.
Transportēšana ir pakalpojums, kuru pērk tā lietotājs. Atšķirībā no preču ražošanas, transportēšanas pakalpojumam ir vietas un laika vienotība. Laika nozīmē transporta pakalpojums raksturīgs ar to, ka nokavējoties piedāvājumam var zust pieprasījums. No šī viedokļa raugoties, transportēšanas sākumam jābūt precīzam. Precīzam jābūt arī transportēšanas beigu momentam. Tas nozīmē, ka apmierināti būs kā preces nosūtītājs, tā arī saņēmējs. Transportējamai precei jānokļūst no nosūtītāja vietas līdz saņēmēja vietai, jo prece nevar palikt pusceļā. Visbeidzot jāievēro, ka viens no svarīgākajiem transportēšanas procesa kvalitātes rādītājiem ir transportēšanas ilgums. Tas attiecas kā uz preču, tā arī pasažieru pārvadājumiem, jo laiks ir nauda, bet transportēšanas procesā pavadītais laiks parasti nav izmantots lietderīgi. Tāpēc transporta veidi, kas spējīgi nodrošināt preču nelielu daudzumu pārvadājumus īsā laikā ir dārgāki par relatīvi lētajiem transporta veidiem, kas spējīgi pārvietot lielas partijas [18, 9.lpp.]. Ar autotransportu var nodrošināt nelielu preču daudzumu pārvadājumus.
Pārvadātāju uzdevums
Pārvadātājs vai transporta uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir savi transporta līdzekļi un, kuri veic kravu pārvadājumus no punkta A uz punktu B. Pārvadātājiem ir starptautisko pārvadājumu atļaujas un licences, un viņi ir savu valstu pārvadātāju asociācijas biedri. Asociācijas izsniedz nepieciešamos dokumentus, kā TIR Karnet, atļaujas, CEMT atļaujas. Arvien biežāk pārvadātāji veido apakšuzņēmēja attiecības ar ekspeditoriem, lai samazinātu izdevumus, kas bieži ir pārvadātāja veiksmes faktors.
Parasti pārvadātāji nenodarbojas ar ekspedīciju, bet ekspeditori neveic pārvadājumus. Daudzi no ekspeditoriem to dara, tomēr šīs divas lietas ir lielā mērā atšķirīgas: ekspeditora darba piederumi ir telefons, dators un pildspalva, toties pārvadātājam ir kravas automašīnas, kurām nepieciešama apkope un remonts. Pārvadātājiem jānodarbojas ar vadītāju apmācību, jāiegūst nepieciešamie dokumenti, atļaujas, sertifikāti.
Pārvadātāju klienti galvenokārt ir ekspeditori, kuriem ir plaša klientu bāze un lielāka kravu plūsma. No pārvadātāju viedokļa automašīnām ir jābūt nepārtrauktā kustībā, tai nav jāstāv, piemēram, Vācijā vai Holandē un jāmeklē krava, bet gan pēc iespējas ātrāk jādodas mājup. Kravas automašīnas dienas izmaksas ir ~100,- EUR un ja automašīna netiek uzkrauta 5 dienu laikā, tiešais zaudējums jau sastāda 500,- EUR [10]. Šis ir viens no apstākļiem, kāpēc pārvadātāji sadarbojas ar ekspedīcijas uzņēmumiem, lai tie meklētu kravu saviem klientiem.…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −35,68 €
Work pack Nr. 1180705
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register