Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

Great deal: today with a discount!

Regular price:
2,99
You save:
0,36 (12%)
Discounted price*:
2,63
Purchase
Add to Wish List
ID number:658926
Evaluation:
Published: 09.03.2005.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: 10 units
References: Used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Ie­vads    3
2.  Kon­flikts    4
3.  Kon­flik­tu vei­di    5
3.1.  Iek­šē­jie kon­flik­ti    5
3.1.1.  Iek­šē­jā kon­flik­ta ti­pi    5
3.2.  Starp­per­so­nu kon­flik­ti    6
3.2.1.  Starp­ero­nu kon­flik­tu ti­pi    7
3.3.  Starp­gru­pu kon­flik­ti    7
4.  Kon­flik­tu cē­lo­ņi    9
5.  Kon­flik­tu ri­si­nā­ša­na    10
6.  Kop­sa­vil­kums    11
7.  Li­te­ra­tū­ras sa­raksts    12
Extract

Es­mu iz­vē­lē­ju­sies re­fe­rā­ta tē­mu – kon­flikts. Iz­vē­lē­jos tie­ši šo tēmu, jo tā mūs­die­nu sa­bied­rī­bā ir ļo­ti ak­tu­āla, jo cilvēki konfliktē visās iespējamās dzīves situācijās. Referātu rakstīju ar ļoti lielu ieinteresētību, jo pēc ie­spē­jas vairāk gri­bē­ju uz­zi­nāt par kon­flik­ta cēloņiem un to ri­si­nā­ša­nas veidiem.
Tā kā izvēlētā tē­ma ir pla­ša, bet referāta apjoms ierobežots, tad sa­vā darbā rak­stu ti­kai par sva­rī­gā­ko kon­flik­ta te­ori­jā. Minu jēdzie­na kon­flikts de­fi­nī­ci­jas no da­žā­du au­to­ru dar­biem. Rak­stu par kon­flik­ta vei­diem un to ra­ša­nās cē­lo­ņiem un vēl es­mu uz­rak­stī­ju­si da­žus konflik­ta ri­si­nā­ša­nas ie­tei­ku­mus, kas at­spo­gu­ļo­jās pamatliteratūrā, ko iz­manto­ju sa­va dar­ba tap­ša­nā.
Sa­vā dar­bā bal­stī­jos uz šā­diem li­te­ra­tū­ras avo­tiem:
Eber­harts G. Fē­lavs. (2003.) Kon­flik­ti dar­bā. – R.: “Bal­ta eko”.
Omā­ro­va S. (1998.) Cil­vēks ru­nā ar cil­vē­ku. Sa­skar­smes psiho­lo­ģi­ja. – R.
Pi­ke­rin­ga P. (2000.) Strī­di ne­sa­ska­ņas kon­flik­ti. – R.: “Jāņa Ro­zes”.
Pļav­nie­ce M., Škuš­kov­ni­ka D. (2002.) So­ci­ālā psiho­lo­ģi­ja pe­da­go­giem. – R.: “Ra­Ka”.
Psiho­lo­ģi­ja vi­dus­sko­lai (1999.) Au­to­ru ko­lek­tīvs – R.: “Zvaig­zne ABC”.
Reņ­ģe V. (2002.) Or­ga­ni­zā­ci­ju psiho­lo­ģi­ja. – R.: “Ka­me­ne”.
Pe­da­go­ģi­jas ter­mi­nu skaid­ro­jo­šā vārd­nī­cā jē­dziens “kon­flikts” tiek skaid­rots šā­di, pre­tē­ju mēr­ķu, in­ter­ešu, po­zī­ci­ju, vie­dok­ļu vai uzska­tu sa­dur­sme, emo­ci­onā­li spē­cīgs, grū­ti at­ri­si­nāms pro­blē­mu saasi­nā­jums, no­piet­nas ne­sa­ska­ņas, strīds, vie­nas pus­es in­ter­ešu īste­no­ša­na re­āli vai šķie­ta­mi iz­slēdz ot­ras pus­es in­ter­ešu īs­te­no­ša­nu. Tā kā ir da­bis­ki, ka in­di­vī­dam ir at­šķi­rī­gas in­te­re­ses, kon­flikts saskarsmē ir da­bisks un no tā ne­var iz­vai­rī­ties, bet jau no bēr­nī­bas jā­mā­ca (un jā­mā­cās) to ne­var­dar­bī­gi un pro­duk­tī­vi ri­si­nāt. [5., 85].
Tur­pre­tim, Psiho­lo­ģi­jas vārd­nī­cā ir dots šāds jē­dzie­na “kon­flikts” skaid­ro­jums, (lat. con­fluc­tus – sa­dur­sme) – at­tie­cī­ga­jā lai­kā un tel­pā pre­tru­nī­gu ten­den­ču vai in­ter­ešu sa­dur­sme, kad ne­pie­cie­ša­ma individuālo, grup­vei­da vai in­sti­tu­ci­onā­la at­ri­si­nā­ša­na. [8., 72].
Kā no­rā­da M. Pļav­nie­ce un D. Škuš­kov­ni­ka, ar jē­dzie­nu “konflikts” jā­sap­rot ār­kār­tī­gi plašs ter­mins, kas tiek at­tie­ci­nāts uz katru si­tu­āci­ju, ku­rā no­tiek an­ta­go­nis­ki no­ti­ku­mi, sa­du­ras pre­tru­nī­gi mo­tī­vi, mēr­ķi, dar­bī­bas, im­pul­si utt. [6., 121].
Grā­ma­tā “Psiho­lo­ģi­ja vi­dus­sko­lai”, jē­dziens “kon­flikts” tiek skaid­rots šā­di (la­tī­ņu val. con­flic­tus – sa­dur­sme) ir pre­tē­ju uz­ska­tu, vie­dok­ļu sa­dur­sme, cī­ņa. [7., 180].…

Author's comment
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −1,37 €
Work pack Nr. 1212191
Load more similar papers

Send to email

Your name:

Enter an email address where the link will be sent:

Hi!
{Your name} suggests you to check out this Atlants.lv paper on „Konfliktu veidi un cēloņi”.

Link to paper:
https://eng.atlants.lv/w/658926

Send

Email has been sent

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register