Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ
  • Socio-Economic Factors of Consumer Behavior: Regional Aspect. Patērētāju uzvedības sociālekonomiskie faktori: reģionālais aspekts

     

    Summaries, Notes82 Economics

14,20 € Add to cart
Add to Wish List
Want cheaper?
ID number:329748
 
Evaluation:
Published: 11.06.2013.
Language: English
Level: College/University
Literature: n/a
References: Not used
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  INFORMĀCIJA PAR ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU    6
  IEVADS    10
1.  PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBAS PĒTĪJUMU TEORĒTISKĀ PIEEJA EKONOMIKAS ZINĀTNĒ    14
1.1.  Patērētāju uzvedība kā zinātniskās teorijas jēdziens    14
1.2.  Patērētāju uzvedība ekonomikā – tās tipi un ārējie ietekmes faktori    18
1.3.  Patērētāju uzvedības ekonomiskie modeļi    20
2.  LATVIJAS UN TĀS REĢIONU PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBAS STĀVOKLIS UN DINAMIKA    22
2.1.  Patērētāju uzvedības īstermiņa un ilgtermiņa faktori    22
2.2.  Latvijas patērētāju uzvedības struktūra un dinamikas stāvoklis    24
2.3.  Mājsaimniecību ietekme uz reģionālās ekonomikas attīstību    25
2.4.  Nodokļu ietekme uz patērētāju uzvedību un labklājību    26
2.5.  Galvenie patērētāju uzvedību un labklājību ietekmējošie nodokļi Latvijā    29
3.  SOCIĀLEKONOMISKO FAKTORU IETEKME UZ PATĒRĒTĀJU UZVEDĪBAS STĀVOKLI UN DINAMIKU: MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒJUMS    29
3.1.  Ienākumu, ražošanas, bezdarba un cenu dinamika: reģionālais aspekts    29
3.2.  Patērētāju izdevumi, uzkrājumi un kreditēšana: reģionālais aspekts    32
3.3.  Patērētāju konfidences dinamika reģiona ekonomikā    34
  NOBEIGUMS    45
  INTRODUCTION    50
1.  THEORETICAL APPROACH TO THE RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOUR IN ECONOMIC SCIENCE    55
1.1.  Consumer behaviour as a concept of scientific theory    55
1.2.  Consumer behaviour in economics – its types and external influencing factors    59
1.3.  Economic models of consumer behaviour    61
2.  STATE AND DYNAMICS OF CONSUMER BEHAVIOUR IN LATVIA AND ITS REGIONS    63
2.1.  Consumer behaviour short-term and long-term factors    63
2.2.  The structure and dynamics state of the Latvia’s consumer behaviour    65
2.3.  Households influence on regional economy development    67
2.4.  Influence of taxes on consumer behaviour and well-being    68
2.5.  Main taxes influencing consumer behaviour and well-being in Latvia    70
3.  THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON STATE AND DYNAMICS OF CONSUMER BEHAVIOUR: MEASURING AND EVALUATION    71
3.1.  Dynamics of income, production, unemployment, and prices: regional aspect    71
3.2.  Consumer expenditures, savings, and crediting: regional aspect    74
3.3.  Consumer confidence dynamics in the economy of region    76
  CONCLUSIONS    88
Extract

NOBEIGUMS
Galvenie secinājumi, atzinumi un konstatējumi
Promocijas darbā ar ekonomisko uzvedību apzīmēts pazīmju un rādītāju kopums, kas raksturo patērētāju darbības, ieskaitot to patērētāju priekšrocības, pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem, patēriņa struktūru, ienākumu izmantošanas veidus.
Promocijas darbā ar ekonomisko uzvedību jāsaprot patērētāju uzvedības stāvoklis un dinamika no faktoru (ekonomisko – neekonomisko, ārējo – iekšējo, ilgtermiņa –īstermiņa) kompleksa viedokļa.
1. Pētot reģionālo aspektu, tiek izcelts Latvijas reģionu patērētāju uzvedības īpatnību analīzes ekonomiskais kritērijs, kas atklāj vienu vai otru patērētāju uzvedības dominējošo tipu valsts reģionos. Patērētāju uzvedības tipi ekonomiski tiek klasificēti atkarībā no iztikas minimuma („minimālais patēriņa grozs”).
Patērētāji, kuru ienākumi ir vienādi vai mazāki par iztikas minimumu, pieder pie patērētāju uzvedības tradicionālā tipa. Patērētāji, kuru ienākumi 2 – 3 reizes pārsniedz iztikas minimumu (kā alternatīvs kritērijs tiek pieņemta vidējā darba alga), ir patērētāju uzvedības aktīvais tips. Patērētāji, kuru ienākumi 2 – 3 reizes nepārsniedz iztikas minimumu, atbilst patērētāju uzvedības tolerantajam tipam.
Pamatojoties uz pētījuma datiem, var konstatēt, ka Latvijas reģioni atšķiras pēc uzvedības tipiem. Dominē šādi patērētāju uzvedības tipi:
• Rīgas un Pierīgas reģionā – aktīvais;
• Latgalē – tradicionālais;
• Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē – tolerantais.
Aktīvā patērētāja uzvedības tipa pārsvars iekšējā pieprasījumā sekmē valsts un reģionu ekonomisko attīstību. Pārējie divi tipi mazākā mērā sekmē ekonomisko attīstību. Svarīgs patēriņa palielināšanas nosacījums ir valsts sadarbība tradicionālā tipa patērētāju uzvedības aktivizēšanā, paaugstinot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Īpaša uzmanība jāpievērš mazāk attīstītu reģionu (tādu kā Latgale) patēriņam.
2. Kopumā analizējot sociālekonomiskos faktorus promocijas darbā, hipotēze apstiprinājās tajā ziņā, ka sociālekonomiskie faktori ietekmē patērētāju uzvedību.
Atkarībā no laika atsevišķa sociālekonomiskā faktora ietekme uz patērētāju uzvedību pastiprinās vai vājinās. Tiek novērotas sociālekonomisko faktoru ietekmes dažādas prioritātes noteiktos laika posmos noteiktos reģionos. Būtiska loma atsevišķu sociālekonomisko faktoru ietekmes regulēšanā pieder valstij.
Sociālekonomiskie faktori: darba alga, cenas (tajā skaitā pārtikas produktiem), bezdarbs ietekmē mājsaimniecību patērētāju uzvedību. Ienākumi, kā patērētāju uzvedības faktors, ir ievērojams kritērijs mājsaimniecību finanšu stāvokļa novērtēšanā.
Nodokļa likmju (ienākuma nodoklis un PVN) celšana izraisa patēriņa samazināšanos, apgrozījuma kritumu, patērētāju pesimisma pieaugumu.
Patērētāju uzvedības iekšējais faktors: privātais patēriņš būtiski ietekmēja Latvijas patērētāju konfidenci.
Tāpat pastāv pamatnodarbošanās, nodarbinātības sektora, reģiona, apdzīvotās vietas, vecuma, vidējā ienākuma ietekme uz patērētāju konfidenci.

CONCLUSIONS
Main conclusions, statements and findings
In the doctoral thesis the concept “economic behaviour” denotes the totality of features and indicators characterising consumers’ activities including consumers’ priorities, demand for goods and services, the consumption structure, and ways of income usage.
In this research economic behaviour means consumer behaviour state and dynamics from the complex point of view of the factors (economic – non-economic, external – internal, long term – short term).
1. While studying the regional aspect, there is distinguished the economic criterion of the analysis of Latvian regions consumers’ behaviour peculiarities, which discovers one or another dominating type of consumer behaviour in the state regions. Consumers’ behaviour types are classified economically depending on the criterion “subsistence level” (“minimum consumer basket”).
Consumers, whose income is equal or lower than subsistence level, are ranked with the traditional type of consumer behaviour. Consumers, whose income is 2 – 3 times higher than subsistence level (the average wage is accepted as an alternative criterion), represent the active type of consumer behaviour. Consumers with income from the subsistence level to 2 – 3 times higher than subsistence level belong to the tolerant type of consumer behaviour.
According to the research data, one can conclude that Latvian regions differ in the types of behaviour. The following types of consumer behaviour dominate there:
• Riga and its region – active;
• Latgale – traditional;
• Vidzeme, Kurzeme, and Zemgale – tolerant.
The prevalence of the active consumer behaviour type in the internal demand promotes the economic development of the state and its regions. Two other types promote the economic development to a lesser extent. An important condition for consumption growth is the state cooperation in intensification of the traditional type of consumer behaviour, increasing the well-being of the Latvian inhabitants. A special attention should be paid to consumption of the less developed regions (such as Latgale).
2. In general, analysing the socio-economic factors in the doctoral thesis, the hypothesis has been confirmed in the part that socio-economic factors influence consumers’ behaviour.
Depending on time, the influence of particular socio-economic factor on the consumer behaviour is increasing or decreasing. Different priorities of the influence of socio-economic factors are observed in definite time periods in certain regions. The essential role regulating the influence of separate socio-economic factors belongs to the state.
Socio-economic factors: wages, prices (including food products), and employment influence the consumer behaviour. Income, as consumer behaviour factor, is a significant criterion for the evaluation of the household financial conditions.
The raising of the tax rates (income tax and VAT) causes the decrease of consumption, decline of turnover, and the growth of consumer pessimism.
The internal factor of consumer behaviour: private consumption significantly influences consumer confidence in Latvia from 2007 to 2010.

Author's comment
Editor's remarks
Work pack:
GREAT DEAL buying in a pack your savings −-3,80 €
Work pack Nr. 1332884
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register